Semináře FSC ČR ukázaly možnosti adaptace lesů na klimatické změny tisknout

Certifikaci FSC a přírodě blízké lesní hospodaření jako jeden z funkčních nástrojů pro přizpůsobení lesů na probíhající klimatické změny představily podzimní odborné semináře organizované národní kanceláří FSC ČR na zámku v Křtinách a v Mlýnhotelu Vílanec u Jihlavy. Na seminářích vystoupili se svými příspěvky lesničtí experti i akademici, včetně docenta Jiřího Remeše z České zemědělské univerzity v Praze a docenta Petra Čermáka z brněnské Mendelovy univerzity. Ten ve svém příspěvku označil zvýšení druhové a prostorové pestrosti lesů, které je nedílnou součástí certifikace FSC, jako jedno z důležitých řešení pro přizpůsobení lesů klimatickým změnám. Prezentace Marka Koutného z Lesů města Zlín pak ukázala, že FSC certifikace je přínosná nejen z environmentálního hlediska, ale má i ekonomické benefity a může zajišťovat vyšší výnosy z prodeje vytěženého dřeva.

Jak připravit lesy na klimatickou změnu a zároveň pomocí certifikace lépe zhodnotit vytěžené dřevo na trhu? To je hlavní téma podzimních seminářů, které pořádá česká kancelář mezinárodní organizace FSC. První z nich proběhl na konci září v Mlýnhotelu Vílanec u Jihlavy a druhý následně v polovině listopadu na zámku v Křtinách a přilehlých lesích Školního lesního podniku Křtiny. Po skončení semináře následovaly terénní exkurze přímo v jihlavských městských lesích a v lesích ŠLP Křtiny, které dlouhodobě uplatňují přírodě blízké způsoby lesní správy. Právě přírodě blízké hospodaření, které prosazuje certifikace FSC, je považováno za jedno z důležitých opatření proti nepříznivým důsledkům klimatických změn na české lesy. Nutnost usilovat o vyšší druhovou a prostorovou bohatost lesů, které lze efektivně dosáhnout právě pomocí přírodě blízkého lesního hospodaření a tím zmírnit výskyt a dopady plošných kalamit, pak ve své přednášce označil za stěžejní i docent Petr Čermák.

 

Letošní semináře ale poukázaly i na konkrétní ekonomické výhody, které může mít lesní hospodaření v souladu se standardy FSC pro vlastníky lesních majetků. V prezentaci Marka Koutného, která byla založena na datech z FSC certifikovaných lesů města Zlín, zaznělo například to, že na benefitech za FSC surovinu lze získat o 70-100 Kč/m3 vyšší výnosy. FSC surovina je totiž u některých odběratelů v České republice finančně či jinak zvýhodňována ve srovnání s necertifikovaným dřevem. Pozitivní ekonomický přínos přírodě blízkého lesního hospodaření oproti tradiční holosečné těžbě v demonstračním objektu na Klokočné ukázala na semináři také studie Jiřího Remeše, Lukáše Bílka a Oty Švece z České zemědělské univerzity v Praze. Tajemník Asociace českých nábytkářů Tomáš Lukeš se ve své přednášce věnoval především popsání toho, jak pozitivní může mít certifikace FSC vliv na odbyt dřeva lesních hospodářů a proč je certifikované dřevo pro české nábytkáře a zpracovatele v současné době tak důležité a žádané.

Zejména seminář v Křtinách ukázal, že o řešení v podobě přírodě blízkého lesního hospodaření vzhledem ke klimatickým změnám, které navíc může být výhodné i finančně, je mezi českými vlastníky a správci lesů zájem. Věříme, že se to v budoucnu odrazí i na ploše FSC certifikovaných lesů v ČR a čeští zpracovatelé budou moci více využívat lokální FSC dřevo a uleví se tak i negativním environmentálním aspektům, spojeným s jeho dovozem ze zahraničí,“ dodal ředitel FSC ČR Ing. Tomáš Duda.

Po samotných seminářích přišla na řadu diskuze o možnostech a rozsahu FSC certifikace státního lesního podniku. Na českém trhu je totiž FSC certifikovaného dřeva nedostatek a dřevozpracovatelé či nábytkářské firmy se kvůli tomu dostávají do existenčních problémů, které mohou dle Asociace českých nábytkářů vyústit až ve ztrátu práce pro čtyři tisíce jejich zaměstnanců. Řešením je částečná certifikace státních lesů systémem FSC. České státní lesy jsou totiž jediným českým vlastníkem lesa, jenž může adekvátní množství FSC suroviny efektivně zajistit (jde cca o 400 000 hektarů lesa). K tomu přispívá i skutečnost, že ředitel Lesů ČR již dříve potvrdil, že lesní majetky, které lze snadno a rychle certifikovat systémem FSC, již mají vytipované.


Semináře byly podpořeny Ministerstvem životního prostředí, semináře nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Fotogalerie