Pravidla užívání značky FSC tisknout

Ochranná známka FSC

Posláním organizace Forest Stewardship Council (FSC) je celosvětově prosazovat ekologicky přijatelné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Hlavním nástrojem, jímž FSC toto poslání naplňuje, je certifikace lesů a značení výrobků. Pro veřejnost je poznávacím znamením tohoto programu ochranná známka FSC.

Je zcela zásadní důležité, aby byla zachována pravomoc, integrita a důvěryhodnost loga a aby veřejnost toto logo znala a chápala jeho význam. Cílem FSC je zajistit, aby logo FSC bylo používáno správně a v co možná největší míře.

FSC vlastní tři ochranné známky: název „FOREST STEWARDSHIP COUNCIL“, iniciály „FSC“ a logo se „zaškrtnutím a stromem“.

 

logofsc2

Veškeré používání těchto ochranných známek, zvláště pak na certifikovaných výrobcích, nebo za účelem propagace, je licencováno.

Neoprávněné používání je zakázáno a znamená porušení autorských práv. FSC si vyhrazuje právo podat žalobu na jakýkoli subjekt, který v jakékoli možné formě šíří nebo napodobuje logo FSC bez předchozí autorizace některého z autorizačních orgánů FSC. Jakékoli použití loga musí být v souladu se současnými směrnicemi a nařízeními.

 

Kdo smí používat ochrannou známku FSC?

Uživatelé ochranné známky a loga FSC spadají do dvou kategorií: držitelé certifikátu a uživatelé bez certifikátu.


Termín "držitelé certifikátu" označuje ty, jímž byl akreditovaným certifikačním orgánem udělen certifikát lesního hospodaření, certifikát zpracovatelského řetězce nebo kombinovaný certifikát lesní hospodaření/zpracovatelský řetězec. Těmto vydává autorizaci k použití loga jejich certifikační firma.

"Uživatelé bez certifikátu" spadají do tří skupin: komerční uživatelé, jako například maloobchodníci a velkoobchodníci; dále propagační uživatelé, jako například nevládní organizace a členové FSC; a média a vzdělávací instituce, které chtějí o FSC informovat širokou veřejnost.

Těmto uživatelům musí být vydány balíčky s ochrannými známkami buď jmenovanými poskytovateli služeb souvisejících s ochrannou známkou FSC (FSC Trademark Services Providers), nebo mezinárodním ústředím FSC.


Kde lze ochranné známky FSC použít?


Existují dvě formy použití ochranných známek: „označování certifikovaných výrobků“ a „používání loga mimo certifikovaný výrobek“.

Označování certifikovaných výrobků držiteli certifikátu

O „označování certifikovaných výrobků“ mluvíme tehdy, je-li ochrannými známkami FSC fyzicky a viditelně označen certifikovaný výrobek nebo jeho obal (v podobě vypálení, visaček, štítků, šablon, vodoznaků, označených obalových materiálů v maloobchodních prodejnách, plastových obalů, atd.)

Označovat certifikované výrobky smí pouze držitelé certifikátu zpracovatelský řetězec nebo certifikátu kombinovaný certifikát lesní hospodaření/zpracovatelský řetězec. Veškeré používání ochranné známky držiteli certifikátů schvalují a monitorují akreditované certifikační orgány.

Ochranná známka FSC nemůže stát na výrobku spolu s jinými logy, názvy nebo identifikačními značkami jiných certifikačních projektů. Je tomu tak proto, aby se snížila míra nejasností ohledně environmentálních prohlášení a aby byla ochráněna integrita loga FSC. Stacionární používání a používání na fakturách je vyhrazeno pouze držitelům certifikátu FSC. Pro více informací certifikovaný podnik může kontaktovat svůj certifikační orgán.


Propagační používání loga mimo certifikovaný výrobek držiteli certifikátu a uživateli bez certifikátu

„Používání loga mimo certifikovaný výrobek“ znamená, že ochranné známky neoznačují určitý výrobek, ani s ním nejsou spojeny, ale používají se na propagačních materiálech (na plakátech, v brožurách, reklamních letácích a prospektech, při stánkové propagaci, ve věstnících a časopisech, na internetových stránkách), na obchodní dokumentaci jako například na fakturách, nebo na podnikových dokumentech, například na vizitkách a dopisech). Tato forma používání ochranných známek se týká propagace FSC certifikovaných lesů, výrobků a obecných informací o FSC.

Všichni držitelé certifikátu FSC (certifikátů lesní hospodářství, zpracovatelský řetězec a kombinovaného certifikátu) a necertifikovaní uživatelé mohou získat autorizaci k používání ochranných známek FSC mimo certifikovaný výrobek buď od jmenovaných poskytovatelů služeb souvisejících s ochrannou známkou FSC (FSC Trademark Services Providers) nebo od pracovníků mezinárodního ústředím FSC.

Pro bližší informace kontaktujte FSC ČR.


Směrnice upravují používání ochranných známek

Předpokladem používání ochranné známky FSC je splnění následujících požadavků:

Potvrzení o autorizaci a vlastnictví

  • musí obsahovat uživatelův FSC autorizovaný číselný kód. Ten lze umístit přímo pod logo FSC nebo do závorky za uvedení prohlášení o autorských právech
  • musí být uveden držitel autorských práv: „FSC Trademark © 1996 Forrest Stewardship Council A. C.“

Požadavky na grafické zpracování

  • logo FSC musí mít přinejmenším 10 mm.
  • v rámci ohraničené zóny (oblast kolem loga se „zatrhnutím a stromem“, která je vidět v grafických souborech ke kopírování) není žádný text ani grafika
  • logo má správnou barvu a kontrast

 

Prohlášení, které vysvětluje význam loga FSC a uvádí obsah FSC certifikovaného dřeva:

  • je uveden schválený a vhodně formulovaný vysvětlující text. Tento text vysvětluje význam loga FSC.
  • v případě používání ochranných známek mimo certifikovaný výrobek za účelem propagace výrobků nesmí být informace o výrobcích matoucí či zavádějící. Mělo by být zřejmé, které výrobky jsou certifikovány a které certifikovány nejsou. Necertifikovaní uživatelé musí mít faktury a dodací listy s FSC autorizovaným číselným kódem certifikovaného dodavatele, aby mohli doložit, že jejich výrobky jsou certifikovány FSC.

 

Upozornění: předpokladem jakéhokoli použití ochranných známek FSC je předchozí písemný souhlas odpovědného autorizačního orgánu. Proto musí mít autorizační orgán k dispozici příslušné doklady a dokumentaci.

Pokyny pro používání ochranných známek FSC – standard pro držitele certifikátu FSC.