Přínosy FSC certifikace pro lesní majetky tisknout

Jaké jsou benefity pro lesní hospodáře, kteří se rozhodli certifikovat FSC?

Tady je shrnutí nejdůležitějších bodů:

- uchovává nebo zvyšuje kvalitu půd (indikátory Českého standardu FSC pro lesní hospodaření: 6.3.4.- ponechání náletů a přípravných dřevin zkvalitňují půdu, 6.3.7- omezení holin,které půdu zhoršují., 6.3.8.- vyšší zastoupení dřevin s meliorační funkcí, 6.3.21. a 6.3.23.- ponechávání klestu jako zdroje živin) a jejich vodohospodářskou funkci (5.5.3.- celkový přístup, 5.5.4.- zvýšení retence vody, 6.2.4.- všeobecné zlepšení stavu, 6.3.17.- omezení holin, které mění vodní režim.), je prevencí před erozí lesních půd (5.3.2.- výběr vhodných technologií, 6.3.26.- eliminuje riziko eroze, 6.5.1.- všeobecná pravidla předcházení eroze);

- zvyšuje ekologickou i mechanickou stabilitu lesů (6.3.3.-  zajišťuje vertikální stabilitu, 6.3.7.- omezení holin snižuje škody nejen větrem, 6.3.8.-  smíšené porosty jsou stabilnější, 6.3.14.- ponechávání lesních okrajů omezuje škody větrem) a snižuje tak pravděpodobnost kalamit (vítr, hmyzí kalamity) a pomáhá vyrovnávat výši těžeb v jednotlivých letech (5.6.1., 7.1.6. , 7.1.8.);

- motivuje vlastníka k přednostnímu využívání lokálních a regionálních dřevozpracujících kapacit a podporuje místní zaměstnanost (indikátory 4.1.- podpora místních pracovních sil, 5.2.1.- podpora regionální ekonomiky, 5.4.1. regionálních zpracovatelů);

- vylučuje používání nebezpečných chemických pesticidů, chrání zdraví občanů (celé 6.6.- omezení chemikálií,6.7.- nakládání s odpady, 6.8.- kontrola biologických prostředků ochrany);

- zvyšuje rozmanitost a estetickou kvalitu lesů (vice věkově, výškově a tloušťkově rozmanité lesy) (4.4.5.- ochrana kulturních hodnot, 5.5.5.-  ochrana estetických objektů, 6.2.3.- ochrana přirozených bezlesí,  6.3.3.podpora maloplošných prvků) a zatraktivňuje lesní prostředí pro rekreaci (6.1.3., 6.2.1.- ochrana biodiverzity, 6.2.4.- ochrana vodních prvků krajiny, 6.3.8.- požadavek na smíšené porosty);

- motivuje vlastníka k vytváření divokých míst bez větších lesnických zásahů a tím chrání reprezentativní vzorky lesů (6.2.5.- ponechávání doupných stromů, celý indikátor 6.4.- referenční plochy výhledově bezzásahové);

- pomáhá s prevencí konfliktů mezi vlastníkem lesa a zájmovými skupinami (např. nevládními organizacemi či občany) – součástí Standardu je i požadavek na komunikaci s nimi;

- je informací o nadstandardním lesním hospodařením navenek, ale i informačním nástrojem dovnitř k občanům města;
- zvyšuje transparentnost lesního hospodaření (audity jsou na rozdíl od ostatních certifikací přístupné na webu);
- poskytuje nezávislou roční kontrolu hospodaření třetí stranou podle vysokých environmentálních a sociálních standardů.
- pomáhá zlepšovat zdravotní stav lesních porostů a kvalitu povrchových a podzemních vod;
- je nástrojem vlastníka pro snižování vysokého stavu spárkaté zvěře (5.5.7. až 5.5.10.).