Termíny a definice tisknout

Termíny a definice

(používané v Českém standardu FSC a v dokumentech mezinárodní organizace FSC)

Biocidy: Souhrnné označení pro chemické i biologické přípravky určené pro boj proti škodlivým činitelům.

Biologická kontrola: Záměrné používání živých organismů „bioagens“ (zejména určitých druhů hmyzu, roztočů, hlístů, hub, bakterií nebo virů) a jejich cílené aplikování při hubení buřeně nebo škůdců v lese. Biologické přípravky podle členění v Seznamech povolených přípravků na ochranu lesa.

 

Biologické hodnocení: Přírodovědný průzkum dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy ve smyslu a rozsahu podle § 18 vyhlášky 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 

Břehové porosty: Porost dřevin bezprostředně lemující břeh trvalého vodního toku nebo nádrže (obvykle představuje jednu až dvě řady stromů – podle příkrosti břehů).

 

Doprovodné porosty vodních toků a nádrží: Porost v údolní nivě trvalého vodního toku, bezprostředně navazující na břehový porost.

 

Dospívající a dospělé porosty: Porosty starší 80 % doby obmýtí a lesy s bohatou strukturou.

 

Certifikační orgán: Organizace provádějící kontrolu a certifikaci podle standardů FSC, která je k této činnosti akredidována Akreditační jednotkou FSC A. C.

 

Ekostabilizační dřeviny(EsD): Všechny domácí a stanovištně vhodné* listnaté dřeviny a z jehličnatých dřevin jedle bělokorá (Abies alba). Vhodné druhy pro jednotlivé soubory lesních typů uvádí příloha č. 6.

 

Erozní rýha: Rýha v povrchu terénu, vznikající výmolnou činností stékající vody.

 

Indikátor: kvantitativní nebo kvalitativní proměnná, kterou lze měřit či popsat, a která poskytuje prostředky k posouzení, zda je stav jednotky lesního hospodaření v souladu s požadavky kladenými kritériem FSC. Indikátory a jejich prahové hodnoty tudíž definují podmínky odpovědného lesního hospodaření na úrovni jednotky lesního hospodaření a jsou primárním východiskem pro audit lesního majetku.

 

Introdukovaný: Uměle zaváděný druh, který není v České republice původní. Introdukované druhy – dřeviny, jejichž původní areál rozšíření nezasahuje na území ČR.

 

Hlavní dřevina: Dřevina, jejíž zastoupení v porostu je vyšší než 30 %.

 

Holoseč: Druh velkoplošné (viz definice „maloplošný“) obnovní seče, při níž se jednorázově smýtí všechny stromy, přičemž šířka seče přesahuje polovinu střední výšky porostu.

 

Hospodářský plán: Lesní hospodářský plán (LHP) i lesní hospodářská osnova (LHO).

 

Kritérium: prostředek sloužící k posouzení, byl-li splněn princip lesního hospodaření. Principy jsou rozvedeny do kritérií.

 

Lesní hospodář: Osoba, která vlastní, obhospodařuje nebo má výhradní právo k hospodaření s lesním majetkem, jenž je předmětem certifikace podle FSC.

 

Les přírodě blízký: Les, jehož dřevinná skladba odpovídá převážně stanovištním poměrům, avšak prostorová struktura je jednodušší než v přirozeném lese*. Vznikal pod vlivem člověka, případně byl člověkem cíleně vytvářen.

 

Les přirozený (les v přirozeném stavu): Lesní společenstva s věkovou, druhovou a prostorovou strukturou a dynamikou, neovlivněná  člověkem (vzniklá a vyvíjející se bez lidského vlivu) a odpovídající stanovištním podmínkám.

 

Lesní zdroje: Všechny dřevní i nedřevní produkty lesa.

 

Lesy s vysokou ochranářskou hodnotou (HCVF): Lesní porosty s následujícími charakteristickými znaky: přirozená druhová skladba odpovídající stanovištním podmínkám, diferencovaná (přirozená) prostorová a věková struktura, přirozená biodiverzita a přirozená dynamika vývoje ekosystému. Dále také části lesa s prvky kulturního, historického či náboženského významu. Do lesů s vysokou ochranářskou hodnotou se na základě charakteristických ochranářských znaků přednostně zařazují vyhlášená i navržená maloplošná zvláště chráněná území (kdy jsou lesní ekosystémy předmětem ochrany), případně první zóny chráněných krajinných oblastí a národních parků, prvky územního systému ekologické stability, vyhlášené i navrhované zvláštní oblasti ochrany, vyhlašované dle směrnice o stanovištích soustavy Natura 2000, mapovaná přírodní stanoviště s vyšší zachovalostí, lesy ochranné.

 

Maloplošný: O průměru (délce největšího rozměru) nepřesahujícím střední porostní výšku.

 

Monitoring: Dle znění jednotlivých kritérií a indikátorů je chápán rovněž jako vyhodnocování výsledků či změn.

 

Odborný posudek: Dle rozsahu opatření a legislativního ošetření se za příslušný odborný posudek považuje: dokumentace EIA, biologické hodnocení, znalecký posudek, vyjádření orgánu státní správy, posouzení odborně způsobilé fyzické či právnické osoby.

 

Okraj lesních porostů: Pruh lesa široký jednu až dvě řady stromů podél hranice s plochou mimo porostní půdu.

 

Plantáž: Výsadba vhodných druhů, sort nebo ras dřevin sloužící pro průmyslovou (agrotechnickou) výrobu speciálních lesních výrobků na stanovišti, které díky přirozenému produkčnímu potenciálu nebo jeho umělému udržování na vysoké úrovni může v krátké době poskytnout špičkový výnos v odpovídajícím množství a jakosti při poměrně krátkém obmýtí.

 

Podkritérium: položka rozvádějící některá z kritérií certifikačního systému FSC. ve standardu FSC jsou uvedena ve formě abecedního seznamu konkrétních položek.

 

Princip: základní pravidlo nebo podstatný prvek; ve vztahu k FSC jde o pravidlo lesního hospodaření.

 

Přimíšená dřevina: Dřevina se zastoupením v porostu nižším než 30 %.

 

Přípravný porost: Porost přípravných dřevin (zejména BŘ, JŘ, OL, OLS, OS, MD), který dosáhl takového stupně ekologického účinku, že výrazně změnil charakter bylinného patra a dosáhl alespoň 70 % zapojení korun.

 

Přirozená bezlesí: Stanovištně podmíněná  bezlesí, např. mokřady, rašeliniště, skalní výchozy, travinobylinná společenstva.

 

Přirozená druhová skladba: Druhová skladba kvalitativně i kvantitativně odpovídající přírodním podmínkám stanoviště.

 

Referenční plochy: Reprezentativní vzorky ekosystémů nacházejících se v krajině – porosty nebo jejich části, které druhovou skladbou a prostorovou a věkovou strukturou odpovídají nebo se blíží přírodnímu stavu.

 

Řídící pracovníci: Pracovníci pověření řízením určité oblasti lesního podniku.

 

Smírčí komise FSC ČR: Volená tříčlenná komise občanského sdružení Pracovní skupina pro certifikaci lesů FSC v ČR (FSC ČR). Mimo jiné řeší stížnosti a spory, které se vyskytnou při tvorbě a změnách Českých standardů FSC. Smírčí komise postupuje podle platného Protokolu pro řešení stížností a sporů. Případný podnět doručí smírčí komisi FSC ČR kancelář sdružení na adrese: FSC ČR (Fairwood, o.s.), Kounicova 42, 602 00 Brno, e-mail: info@czechfsc.cz.

 

Smíšení hloučkovité: Prostorové rozmístění dřevin, při němž je souvislá plocha tvořena několika jedinci téhož druhu.

 

Smíšení skupinovité: Prostorové rozmístění dřevin, při němž souvislá plocha dřevin jednoho druhu nepřesahuje 0,1 ha.

 

Stanovištně vhodné dřeviny: Za stanovištně vhodné jsou považovány dřeviny stávajících přirozených lesních společenstev a takové dřeviny, které na místě, kde jsou pěstovány, vykazují uspokojivé přírůsty. Zároveň jsou dostatečně odolné vůči různým škodlivým abiotickým a biotickým faktorům, které na ně působí, a nemají žádný negativní vliv na dané stanoviště.

 

Stejnověké monokultury: Lesní porosty, v nichž je v důsledku lesnické činnosti (síje, výsadby nebo jiné obnovní postupy) oproti potenciálu daného stanoviště zastoupena pouze jedna dřevina (více než 90 %) a které jsou kvůli chybějící věkové diferenciaci strukturálně uniformní.

 

Verifikátor: potenciální zdroj informací nebo důkazů, jenž auditorovi umožňuje zhodnotit míru souladu daného stavu s indikátorem. Verifikátory nemají normativní charakter.

 

Vlastník: Vlastník lesa nebo lesnicky hospodařící subjekt pověřený vlastníkem nebo v případě vlastníků nad 10 000 ha lesa organizační jednotka obhospodařující jeden lesní hospodářský celek.

 

Vodní nádrž: Vodní plocha trvalého charakteru, pro účely Českého standardu FSC s přirozenými břehy a s lesními porosty stanovištně vhodných dřevin.

 

Vodní tok: Vodoteč, v níž při běžném průběhu počasí po větší část roku trvale proudí voda.

 

Zájmová skupina: Právnické či fyzické osoby, jejichž zájmy jakýmkoliv způsobem (zejména geografickou polohou, odborně či na základě kompetencí) souvisí s lesním majetkem. Patří sem např. obce, místní občané a spolky, sousedící/dotčení  vlastníci, nevládní organizace aj.

 

Zvláště chráněné a ohrožené druhy: Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů ve smyslu zákona č. 114/1997 Sb., o ochraně přírody a krajiny, uvedené v prováděcích vyhláškách tohoto zákona. Za ohrožené druhy jsou považovány: na mezinárodní úrovni druhy rostlin a živočichů uvedené v mezinárodních konvencích; na celostátní úrovni druhy uvedené v takzvaných červených knihách, případně na regionální úrovni druhy publikované v místních seznamech ohrožených druhů nebo druhy za takové označené a zdůvodněné při konzultacích se zájmovými skupinami, orgány státní správy ochrany přírody či AOPK.