FSC ČR v posledním čtvrtletí roku 2014 a změny Standardu FSC tisknout

V uplynulém roce jsme v rámci několika projektů realizovali celou řadu aktivit – od fotografické soutěže určené spotřebitelům, přes vzdělávací semináře a e-learningové kurzy pro odbornou veřejnost až po cílená jednání s majiteli a správci lesů, kde se dlouhodobě snažíme prosadit certifikaci FSC. 

Mimo výše uvedené jsme však v loňském roce uspořádali mezinárodní konferenci na téma „Nové možnosti certifikace lesů v systému FSC“, nad kterou převzal záštitu ministr životního prostředí Richard Brabec a věnovala se jednak novinkám a změnám v FSC certifikaci lesních majetků a také tématům a otázkám spojeným se zpracovatelským řetězcem a novými možnostmi na trhu s FSC výrobky.

Hojná účast na konferenci především z řad zástupců lesních podniků a významných dřevozpracovatelů ukázala, že o FSC certifikaci je v České republice zájem a zpracovatelé potřebují řešit nedostačující množství lokální certifikované suroviny.

Valná hromada FSC ČR a revidovaný standard

Začátkem prosince se v Brně konala valná hromada FSC ČR, která schválila revidovanou verzi Českého standardu FSC pro lesní hospodaření, který by měl českým lesníkům usnadnit získání certifikátu FSC.

Obsahem valné hromady FSC ČR byly kromě organizačních změn stanov a pravidelného informování členů hlavně změny Českého standardu FSC. Revize se týká především vlivu lesního hospodaření na životní prostředí.

V nově schváleném Standardu, který musí být ještě schválen centrálou FSC v Bonnu, jsou upraveny některé indikátory, jako je například:

  •  
    • možnost postupného navyšování podílu listnatých dřevin při obnovování lesních porostů v horizontu pěti let
    • úprava přípravy půdy, která je umožněna pouze ve zdokumentovaných a odůvodněných případech, tak aby celoplošně neodstraňovala svrchní půdní horizonty. Ve výjimečných případech, je možná mechanická příprava v pruzích o maximální šíři 50 cm a nedotčeném pruhu minimálně 70 cm.
    • postupné navyšování referenčních ploch (bezzásahových nebo výhledově bezzásahových ploch), které slouží pro zachování či zvýšení biodiverzity a zlepšení zdravotního stavu a stability lesů. Pro obecní a státní lesy to znamená navýšení z 2 %, které musí být vylišeny při prvním auditu u všech typů vlastnictví na 5 % během následujících pěti let.
    • zrušení kritéria 30 m3 stromů k dožití a zetlení v dospívajících a dospělých porostech (starších než 80 % doby obmýtí). Zůstává tedy pouze kritérium ponechávání nejméně 5 takovýchto stromů na hektar dospělých a dospívajících porostů v dílci.

Další důležitou změnou, která se v Českém standardu FSC hospodaření objevila, je úprava omezení použití holosečí, které může lesní hospodář vytvářet pouze v odůvodněných případech. Nově je možné holoseče použít maximálně v polovině plánované těžby – zbývající polovina těžby musí být provedena šetrnějším způsobem (podrostním nebo výběrným). Pokud jsou už holoseče používány, tak jejich průměrná velikost může dosahovat rozlohy 0,3 ha a velikost jednotlivé holoseče nesmí přesáhnout rozlohu třikrát větší (0,9 ha). Parametry upravující použití holosečí jdou stále nad rámec lesního zákona, nicméně vlastníkům lesů je v tomto ohledu umožněna větší flexibilita


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038