Novinky v ČR tisknout

Analýza: FSC a volební programy politických stran

Pokud jste se ještě nerozhodli, koho budete volit ve volbách do Poslanecké sněmovny, možná pro vás bude následující text jedním z vodítek. Nebo jste se už rozhodli, ale zajímá vás, jak se vaše strana vyjádřila k certifikaci FSC (Forest Stewardship Council) v českých (státních) lesích. FSC ČR se rozhodlo zaměřit na politické programy a zeptat se politických stran kandidujících do Poslanecké sněmovny PČR na otázky týkající se lesního hospodaření. Do souhrnu jsme také zapracovali již uveřejněné ankety jiných subjektů. Jak se tedy staví politické strany k přírodě blízkému lesnímu hospodaření a FSC certifikaci českých státních lesů? 

Shodnou se na tom, že je v českých lesích potřeba hospodařit více šetrným a přírodě blízkým způsobem, který prosazuje i certifikace FSC. To je důležité i vzhledem k stále viditelnějším negativním dopadům klimatických změn. Více než polovina politických stran se pak různě vyjádřila pro zavádění FSC v českých státních lesích a to je nadějným základem pro příští vývoj a situaci českých zpracovatelů a lesů v období klimatických změn. České státní lesy chtějí certifikovat v systému FSC ČSSD, Zelení a STAN. Lidovci s TOP 09 také dle oficiálních odpovědí svých sekretariátů považují FSC certifikaci za vhodnou cestu k ozdravení českých lesů, ačkoli se vyjádření některých jejich představitelů liší. I Piráti jsou pro postupné zavádění FSC v českých státních lesích po analýze jeho finančních nákladů. Svobodní a SPD pak certifikaci odmítají. Hnutí ANO se k tématu nevyjádřilo, nicméně někteří jeho poslanci jsou aktivní ve zprostředkování řešení, které pomůže českým zpracovatelům, jenž mají nedostatek českého FSC dřeva. Ti jsou nyní jsou nuceni dovážet certifikované dřevo nevýhodně a neekologicky ze zahraničí.

V analýze názorů politických stran na hospodaření v českých (státních) lesích jsme vycházeli z jejich programových materiálů pro blížící se volby, naší ankety, kde jsme se přímo ptali na FSC, ale také z veřejných prohlášení jednotlivých straníků v médiích. Dalším zdrojem byla anketa asociace environmentálních organizací Zelený kruh. Ten se obrátil na politické strany s žádostí, aby odpověděly na otázky k patnácti klíčovým tématům z environmentální oblasti. Mezi nimi byl i přímý dotaz na podporu zavádění FSC certifikace v českých státních lesích. Stanoviska vedení jednotlivých stran, kterým byly anketní otázky zaslány, má FSC k dispozici. Součástí analýzy jsou i vyjádření představitelů stran v anketě časopisu Lesnická práce na toto téma. Politické subjekty jsme vybírali na základě jejich aktuálních předvolebních preferencí. Podmínkou byl volební potenciál zisku alespoň jednoho procenta hlasů voličů.

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

Sociální demokraté se ve svém stranickém programu o FSC certifikaci přímo nezmiňují. Ovšem na anketní otázku Zeleného kruhu, zdali se zasadí o certifikaci českých lesů v systému FSC, odpověděla ČSSD „ano“. Sociální demokraté také kroky, které souvisí s přírodě blízkým hospodařením, ve svých materiálech zmiňují. Konkrétně se zde jedná o příslib „prosazení nového přístupu k péči o lesy”. Ten má podle nich spočívat v návratu k původnímu druhovému složení, díky kterému budou lesy silnější a odolnější. ČSSD se pak obecně zmiňuje i o změně obchodního modelu státních lesů, který by podle nich měl více zohledňovat dopady a význam pro venkovské oblasti.

Zelení

Podporu pro zavedení přírodě blízkého lesního hospodaření a FSC ve státních lesích vyjádřila také Strana Zelených. „FSC je nejlepším systémovým řešením, které ozdraví naše lesy, a proto do ní chceme zapojit Lesy ČR i Vojenské lesy, které dohromady obhospodařují více než polovinu českých lesů,” vysvětlují ve svém anketním vyjádření Zelení. V letošním srpnu také iniciovali petici „Na sucho se musí od lesa” ve které vyzývají ministra zemědělství Mariana Jurečku, aby přestal bránit certifikaci státních lesů v režimu FSC. „Certifikace FSC je šetrnější k přírodě, ekonomicky výhodnější a životně nutná pro český dřevozpracující průmysl. Bez ní přijdeme o své místo na trhu,” vyjádřili se Zelení v petici. Podpořili by také spojení produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa, snížení holosečné těžby a omezení hromadné výsadby jehličnanů v nížinách a pahorkatinách.

Starostové a nezávislí (STAN)

Starostové a nezávislí se ve svém programu zavázali podporovat šetrnější lesnictví a zasadit se o návrat k původnímu druhovému složení lesů. Zmiňují také potřebu přísnějšího dohledu nad těžbou dřeva a podporují FSC certifikaci. Dle jejich slov považují právě certifikaci v systému FSC za vhodnou cestu k trvale udržitelnému hospodaření ve státních lesích.

TOP 09

TOP 09 zareagovalo na anketní otázku, zda chtějí české státní lesy certifikovat dle standardů FSC, stejně jako ČSSD a odpovědělo „ano”. Stejný názor zastává i expert strany na životní prostředí Jakub Hruška, který se již dříve na sociálních sítích vyjádřil, že FSC pro něj znamená způsob, kterým si můžou lesy zachovat větší biodiverzitu a lépe se adaptovat na klimatické změny. „TOP 09 FSC podpoří,” dodal. Nicméně senátor za TOP 09 Tomáš Czernin se v Lesnické práci vyslovil proti zavádění FSC certifikace v českých lesích.

ANO

Hnutí ANO v anketě Zeleného kruhu odkázalo pouze na svůj volební program a také na přímý dotaz FSC ČR nereagovalo. V jejich programu však lesní hospodaření zmíněno není. Nicméně například poslanec a předseda Hospodářského výboru PS PČR Martin Kolovratník zvolený za ANO byl jedním z organizátorů nedávného kulatého stolu v Poslanecké sněmovně, jehož tématem byl právě nedostatek tuzemského FSC certifikovaného dřeva. „Je to o podpoře českých firem, ne o konfliktu certifikačních systémů,“ uvedl na zmíněném setkání Kolovratník.

Česká pirátská strana (Piráti)

Piráti se v naší anketě k hospodaření v lesích a FSC vyjádřili obsáhleji. Expert strany pro oblast lesnictví Aleš Jakl pak i v magazínu Lesnická práce uvedl, že je pro „postupné zavádění FSC po vyhodnocení finančních nákladů pro stát“ s přechodným obdobím. Na FSC standardech přitom oceňuje především tu část, která definuje vztahy k místnímu obyvatelstvu a práva zaměstnanců. FSC v ní mimo jiné prosazuje zaměstnávání lokálních pracovníků. Podle něj FSC standard tak v této oblasti může být řešením jednoho z aktuálních problémů lesnického sektoru, kde jsou zkušení místní pracovníci v posledních letech stále častěji nahrazováni nekvalifikovanou, ale lacinou pracovní silou z agentur.

Vzhledem ke klimatickým změnám a stavu lesů pak podle Jakla jakákoliv cesta ke přírodě bližším postupům hospodaření v lese vede přes reformu myslivosti (nejlépe opsání zákona o myslivosti z Rakouska) a radikální snížení stavů spárkaté zvěře - jelenů, ale i prasat. Nelze podle něj rozumně pracovat s přirozenou obnovou listnatých dřevin a borovice, pokud semenáčky a nárosty zlikvidují nebo poškodí stáda jelenů. 

Občanská demokratická strana (ODS)

Občanští demokraté v oblasti lesnictví především chtějí co nejméně zasahovat do činnosti správních orgánů státních lesů. V tomto duchu se nesou jak samotné programové materiály strany, tak i jejich odpověď v anketě Zeleného kruhu. Pokud však výrazně vzroste poptávka po FSC certifikované surovině, tak je ODS slovy své expertky pro oblast venkova a zemědělství Veroniky Vrecionové ochotna podpořit zavádění FSC certifikací v některých oblastech, především pak národních parcích.

Zde je třeba doplnit, že výrazná poptávka po FSC surovině je v ČR již několik let. To se projevuje především v požadavku českých nábytkářů, kteří pro uspokojení současné poptávky po FSC surovině potřebují cca 380 000 m3 dřeva, což odpovídá zhruba 400 000 ha lesa. Letos proto například Asociace českých nábytkářů spolu s Hospodářskou komorou, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, Svazem českých a moravských výrobních družstev a Klastrem českých nábytkářů apelovaly na vedení Lesů ČR, Ministerstvo zemědělství i vládu a premiéra, aby odpovídající část státních lesů certifikovaly systémem FSC. Státní lesy jsou jako největší český lesní vlastník jediné, které dokáží tuto poptávku efektivně naplnit.

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL)

Jasný souhlas s použitím FSC certifikace vyjádřili také křesťanští demokraté. „Ano, toto se musí stát automatickou vizitkou českého lesnictví,” odpověděla KDU-ČSL na anketní otázku Zeleného kruhu ohledně zavádění FSC certifikací v českých státních lesích. Ve svém programu pak lidovci mluví pouze o blíže nespecifikované snaze zvýšit přidanou hodnotu dřeva až po finální výrobek. Ovšem ministr zemědělství Marian Jurečka za KDU-ČSL se v říjnovém časopise Lesnická práce vyjádřil, že zastává „myšlenku vzájemného uznávání certifikačních systémů, bez konkrétního vyhraněného názoru ve prospěch kteréhokoli ze stávajících certifikačních systémů“ a dodal, že „státní lesy mají z hlediska certifikace postavení jako kterýkoli jiný vlastník, na jehož úvaze a dobrovolnosti závisí, zda vůbec, a pokud ano, tak jaký systém pro certifikaci svých lesů zvolí.”

K tomu je však za FSC ČR třeba dodat, že lesy ve vlastnictví státu jako všechny ostatní  státní firmy mají kromě dobrého a odpovědného hospodaření se svěřeným majetkem také za cíl podporovat státní politiky, k nimž bezpochyby patří i podpora českých firem. Upřednostňování pouze jednoho certifikačního systému pak státní lesy již na začátku cyklu produkce dřeva nedávají českým zpracovatelům, kteří chtějí FSC, na výběr, komplikují situaci a oslabují jejich konkurenceschopnost vzhledem k firmám v sousedních státech, když musí FSC certifikovanou surovinu dovážet. 

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

V anketě Zeleného kruhu KSČM přímo neodpovídá, zdali by podpořila zavádění certifikace FSC v českých lesích. Přihlásila se ale k nutnosti změny hospodaření v lesích, které jsou ohroženy klimatickými změnami. Podle komunistů by neměl být jedinou prioritou lesního hospodářství zisk. 

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Svoboda a přímá demokracie se ve svých programových materiálech ochranou lesů nijak nezabývá a v anketě Zeleného kruhu se k certifikaci FSC vyjádřila bez dalšího vysvětlení negativně.

Realisté

Ve volebním programu strany nazvaném „33 realistických kroků vpřed” se Realisté zmiňují o tom, že je potřeba navrátit do české krajiny například lužní a smíšené lesy a další prvky, které zadržují vodu a vytvářejí útočiště pro zvěř. Ve své anketní odpovědi Zelenému kruhu pak zavedení certifikace FSC ve státních lesích považují za věc svobodné soutěže mezi certifikačními systémy, jaký si vlastníci lesních porostů a zpracovatelé dřeva vyberou.

Zde je třeba za FSC ČR dodat, že je samozřejmě věcí svobodné volby vlastníků či zpracovatelů, jakou certifikaci si zvolí. Soukromí či nestátní zpracovatelé po celém světě tak činí a celosvětově mají zhruba 3x více FSC certifikátů než PEFC. To pochopitelně odráží i poptávku po dané certifikované surovině. České státní lesy, které by měly jako státní podnik podporovat i konkurenceschopnost českých firem, však poptávku po obou certifikátech nezohlednily a v minulosti certifikovaly 100% své plochy pouze jedním systémem (PEFC). Čeští zpracovatelé se tak dostávají do problémů. Logickou variantou, která odráží poptávku trhu (a její množství) je certifikace části státních lesů jedním systémem a části druhým tak, aby produkce reflektovala poptávku zpracovatelů, kteří požadují obě certifikace. Zejména v případě, že se za FSC surovinu v ČR připlácí, v současnosti je problém s odbytem necertifikovaného dřeva a zároveň má FSC certifikát pozitivní dopady na zdraví českých lesů, jak se nedávno vyjádřila i Komise pro životní prostředí Akademie věd. Nezanedbatelným pozitivním faktorem FSC certifikátu je i podpora místní zaměstnanosti, zejména na venkově, stejně jako transparentní a nezávislá kontrola hospodaření.

Strana svobodných občanů (SSO)

Strana svobodných občanů se staví k FSC certifikaci českých státních lesů negativně. Ve svém programu se přímo k péči o lesy nevyjadřují, ale v programové anketě Zeleného kruhu odmítají FSC certifikaci.

 

Závěr

Šetrné a přírodě blízké lesní hospodaření, které prosazuje a podporuje i certifikace FSC, je sice jen jedním z témat (nejen) volebních programů, ale důležitým, zejména v období klimatických změn, které ohrožují jedno z největších bohatství, jež máme – české lesy. Jejich zdravotní stav se bohužel nelepší, jsou ohrožené stále častějšími kalamitami a z minulosti si nesou nevhodnou druhovou skladbu, byť mnoho českých lesníků odvádí vynikající práci na změně tohoto stavu. K tomu je však potřeba (zejména v případě státních lesů) i politická podpora a proto je důležité vědět, jak se k přírodě blízkému lesnímu hospodaření a možnému zlepšení kondice českých lesů staví politické strany a jejich představitelé. Věříme, že vám tento náš malý přehled pomohl se v jejich názorech zorientovat či se dokonce rozhodnout, komu dát svůj hlas a tím podpořit zdraví českých lesů.


zpět na přehled