Novinky v ČR tisknout

České lesy i dřevozpracovatelé potřebují FSC nikoliv nepravdivé informace

Komentář FSC ČR ke TZ LDK ze 14. 6. 2018

V posledních měsících probíhá intenzivní a konstruktivní spolupráce a komunikace mezi státními lesy a Standardizační komisí FSC ČR na terénních setkáních v rámci plánovaného přechodu Českého standardu FSC na novou verzi celosvětových principů a kritérií (resp. mezinárodních obecných indikátorů). Tu dále podpořil i seminář v Poslanecké sněmovně konaný 14. 6. 20181. Cílem těchto jednání je odstranit akutní nedostatek české FSC suroviny pro české zpracovatele a zároveň pomoci českým lesům a jejich vlastníkům. Velmi si této spolupráce ceníme a soustředíme se na jednání. Chceme pomoci českým zpracovatelům a českým lesům. Také proto jsme nechtěli ex-post komentovat vystoupení osob spojených s konkurenční certifikací PEFC na čtvrtečním semináři. Proč taky, seminář se jich nijak netýkal, zpracovatelé chtějí jasně FSC. Certifikát PEFC ve zpracovatelském řetězci dlouhodobě stagnuje. Navíc, většina těchto tvrzení obsažených i v této tiskové zprávě byla vyvrácena přímo na místě.

Ale budiž. Pokud ale tyto osoby spojené s PEFC (jako je autorka zprávy LDK Andrea Pondělíčková, která střídavě vystupovala za PEFC, pak časopis Lesnická práce, pak LDK, jak se hodilo) mají potřebu vydávat tiskové zprávy, o kterých neví ani celé vedení Lesnicko-dřevařské komory, rádi je doplníme, jelikož téměř v každém odstavci obsahují faktické chyby. Chápeme, že se současný vývoj nelíbí těmto osobám spojeným s konkurenční certifikací PEFC, ani to ovšem není důvod šířit nepravdivé či neověřené informace. Tisková zpráva LDK tak spíše vypovídá o jejich (novinářské a jiné) etice.

Text tiskové zprávy LDK má černou barvu - naše komentáře jsou zelené:

Praha, 14. června 2018 – Zástupci českých nábytkářů, vlastníků lesů i některých ministerstev diskutovali ve sněmovně o stavu v českém lesnictví a nábytkářství. Experti dlouhodobě vedou polemiku nad dvěma hlavními certifikáty v Česku (zkratky FSC a PEFC). Cílem obou je ochrana trvale udržitelného hospodaření v lesích. Podle odborníků ale systém FSC brání lesníkům v úspěšném boji s kůrovcem. Debatu pořádal Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny na půdě dolní komory.

Cílem FSC v ČR je přírodě blízké lesní hospodaření, které pomůže adaptovat české lesy na klimatické změny. FSC nepoužívá termín trvale udržitelného lesního hospodaření (TUH), protože o tom, co fakticky naplňuje TUH (díky klimatickým změnám a nehledě na předchozí konference) se pře odborná veřejnost již dvě desetiletí. Navíc FSC, na rozdíl od PEFC, má jasně daná celosvětová pravidla, která šetrné lesní hospodaření vymezují a jsou celosvětově odvozené od společných principů a kritérií.

K faktům: seminář nepořádal jen Hospodářský výbor, ale i podvýbor pro lesní hospodářství Zemědělského výboru, jehož místopředseda Mgr. Radek Holomčík se zúčastnil celého jednání.

Přesto, že hlavním tématem debaty ve sněmovně byla certifikace se zkratkou FSC (Forest Stewardship Council), v ČR dominuje certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Touto značkou je certifikováno zhruba 70 % všech českých lesů. Zkratka PEFC také převažuje v Německé spolkové republice, Rakousku a dalších zemích Evropy i světa.

Pravda, PEFC má více certifikované plochy (cca 300 mil ha PEFC oproti 200 mil ha FSC). Ale aby byla certifikace životaschopná, musí ji chtít i odběratelé a spotřebitelé – tedy koneční klienti. To se pozná na certifikátech ve zpracovatelském řetězci. A tady je počet certifikátů u FSC jednoznačně větší než u PEFC (PEFC má 11 484 certifikátů a FSC 34 171) a FSC má dlouhodobě jasně větší růst. Nemůžeme za to, že po PEFC je dlouhodobě daleko menší poptávka. I v ČR je trend u zpracovatelů jednoznačný ve prospěch FSC. Samozřejmě, nižší lesní standardy, které nechtějí téměř nic jiného než místní zákony, je lehké splnit. Jakou přidanou hodnotu (kromě administrativy) však pro spotřebitele/občany nabízejí? Garantují v podstatě pouze to, že se hospodaří ve shodě s legislativou, což není účel téměř žádné certifikace. A to, že česká národní legislativa v situaci probíhající klimatické změny potřebuje revizi, nezpochybňuje snad již nikdo. Naším cílem však není komentovat jiné certifikace, je čistě jejich záležitostí, jak nastaví své standardy a mechanismy. Nedělali bychom to, kdyby osoby s nimi spojené neprodukovaly podobné nesmyslné tiskové zprávy plné neověřených a nepravdivých údajů.

Tomáš Duda, ředitel české pobočky FSC ČR, který na akci mluvil o benefitech FSC certifikace připustil, že celý systém jejich pravidel je nutné momentálně revidovat. Podle jeho odhadu to bude nejdříve ve druhé polovině 2019.

„Nepřipustil“. Revize českého standardu FSC jsou dlouhodobě plánované a nyní zohledňují novou verzi celosvětově platných principů a kritérií (resp. mezinárodních obecných indikátorů – IGI). Tento proces začal již před rokem a jsme rádi, že příprava FSC standardu je konzultována se státními lesy na setkáních Standardizační komise FSC. Ta jsou konstruktivní a jak uvedl na semináři i Jaromír Bláha z Hnutí DUHA „přinášejí zlepšení českého standardu FSC.“ Jinými slovy, pracuje se na řešení, které pomůže českým zpracovatelům a může pomoci v současné situaci i českým lesům. Jen jiný certifikační systém (který zastupuje i Andrea Pondělíčková) si to nepřeje. Pochopili bychom, že PEFC zjevně problémy českých nábytkářů a dalších zpracovatelů nezajímají, nechtějí pomoci českým firmám, které potřebují FSC surovinu. Ale u Lesnicko-dřevařské komory (LDK), za kterou Pondělíčková nyní vyjadřuje, je to velmi překvapující, vzhledem k tomu, že sdružuje např. papírenské firmy, které nutně potřebují lokální FSC surovinu. Nicméně o vydání této tiskové zprávy podle našich informací nevědělo ani celé vedení LDK, a proto ji chápeme spíše jako pokus osob spojených s PEFC dále nepravdivými informacemi poškozovat FSC.

Zástupci Lesů ČR a Vojenských lesů vedle ekonomických aspektů certifikace upozornili také na praktické aspekty používání FSC certifikace. „Pokud by byl systém FSC skutečně tak ekonomicky výhodný, nebyl by v Česku vlastník lesa, který by ho neměl. Dalším problémem je to, že kritéria FSC nedovolují lesníkům účinně bojovat s kůrovcem," varoval Pavel Češka z Vojenských lesů a statků ČR.

To není pravda. Je nám líto, že ing. Pavel Češka nezná pravidla FSC, nicméně: FSC sice omezuje používání nebezpečných chemikálií, ale v případě, kdy není možné asanaci kůrovce zvládnout bez těchto chemických přípravků, tak má držitel certifikátu v rámci tzv. derogace možnost požádat o výjimku. Od okamžiku podání této žádosti může vlastník v akutní situaci ihned používat tyto chemické přípravky na boj s kůrovcem, nemusí čekat na výsledek rozhodnutí. Byť samozřejmě dle FSC účinná prevence spočívá např. ve včasné identifikaci a odvozu napadených stromů, ne automatickém používání problematických chemikálií. Tato derogace již byla i v České republice v minulosti uplatněna.

Zda je ekonomicky výhodný systém FSC pro vlastníky lesů, se lze zeptat každého z nich. Mýtické vysoké náklady by nepotvrdila většina českých FSC certifikovaných majetků. Naopak, většina potvrdí, že se FSC finančně vyplácí, stačí se jich zeptat. Navíc, pokud hospodaříte šetrně a hospodaříte přírodě blízce, nepřímé náklady jsou minimální, a ještě jsou lesy lépe odolné proti negativním dopadům klimatických změn. Koneckonců, důkazem, že se FSC vyplácí je i to, že v poslední době roste počet majetků, které se certifikovaly (zejména ve skupinové certifikaci) a naopak, není majetek, který by certifikát neprodloužil.

Aktuální ekonomickou výhodou může být finanční bonus za FSC certifikovanou surovinu (70 – 200 Kč/m3), který potvrdí FSC certifikovaní vlastníci a/nebo přednostní odběr dřeva. Ten je v současné kritické situaci, kdy rapidně klesá cena dříví a je problém dřevo vůbec prodat velmi podstatný. Díky včasnému odvozu dřeva např. v kůrovcem napadeném lese, nedojde ke snížení kvality a tedy i výkupní ceny dřeva a kůrovec z kmenů v lese neslétne a neohrozí další ještě zdravé stromy. Na semináři to potvrdil např. lesník Petr Kučera z české FSC certifikované skupiny lesních majetků.

Podobnou otázku si klade i náměstek Eduard Muřický z Ministerstva průmyslu a obchodu. „Proč vlastníci lesů sami dobrovolně volí raději PEFC než FSC? Certifikát FSC převažuje například v Rusku a je jasné, že čím déle na východ, tím je míra přísnosti menší. Jsem přesvědčen, že FSC by měl respektovat více potřeby zemí Visegradské skupiny. Rusko rozhodně není žádným vzorem ekologie."

Protože dostat papír za dodržování zákona je prostě snadné, skoro nic to nevyžaduje (kromě další menší administrativy). A pokud by nebylo státních lesů (které jsou s PEFC silně propojeny), tento rozdíl by zdaleka nebyl tak významný. Stačí se podívat na to, kdo v České republice zakládal PEFC a jaký je nárůst PEFC certifikovaných majetků.

I my za FSC ČR bychom byli rádi, kdyby si české lesnictví vzalo příklad spíše v německém či rakouském, které jsou na nejvyšší úrovni. Také proto byl český standard FSC připravován dle německého, nikoliv dle polského standardu, za nějž plédoval náměstek Muřický. I my nechceme holiny o velikosti 50 ha, které povoluje systém PEFC na 13 milionech hektarů lesů v Rusku (proto tam takový FSC standard také není). Víme, a mnoho příkladů to ukazuje, že čeští lesníci jsou připraveni a schopni plnit nejvyšší standardy. I proto nyní dochází k intenzivním a konstruktivním jednáním s největším českým vlastníkem, kterým jsou státní lesy (resp. Lesy ČR a VLS). Že se s tím PEFC nechce smířit, je druhá věc. Produkování tiskových zpráv na základě neověřených či nepravdivých informací je pak (novinářskou) vizitkou osob s ním spojených.

Ministerstvo zemědělství považuje současný národní standard certifikace dřeva za vyhovující a mělo by být na vlastnících lesů, aby si vlastníci sami vybrali. „Duální certifikace (PEFC i FSC) za peníze daňových poplatníků nedává smysl," podotkl za ministerstvo Václav Stránský.

Duální certifikaci nikdo nechce, kromě osob spojených s certifikací PEFC (jako je autorka tiskové zprávy LDK Andrea Pondělíčková), jež se obávají o část svých příjmů, které v minulých letech plynuly z (re)certifikace státních lesů. Racionálním krokem je certifikovat část státních lesů jedním systémem a část druhým. Tak, aby nabídka odpovídala poptávce trhu a vyplatila se všem subjektům v dodavatelském řetězci.

„Zajištění vyšší míry zaměstnanosti ve venkovských regionech přechod k certifikaci systémem FSC nevyřeší. Aktuálně se v lesnicko-dřevařském sektoru nedostává více než 6 tisíc pracovníků," uvedla Andrea Pondělíčková výkonná tajemnice Lesnicko–dřevařské komory.

„Zajištění vyšší míry zaměstnanosti“ je termín Pondělíčkové, který si sama vytvořila a sama se proti němu vymezuje. Český standard FSC podporuje a jasně vede vlastníky lesů k zaměstnávání místních obyvatel. Pokud ale nejsou, je samozřejmě třeba hledat jiná řešení. FSC nenařizuje vlastníkům, koho mají zaměstnávat, ale vede je k podpoře místní zaměstnanosti.

„Se zavedením certifikace FSC na lesních majetcích jsou spojeny poměrně vysoké náklady, což je důvod velmi nízkého zájmu vlastníků lesů. Doposud jsem se nesetkal s žádným bonusem, který by náklady na zavedení značky FSC kompenzoval," uvedl Petr Jelínek ze Sdružení obecních a soukromých lesů.

Nepravda, vyvrácená již prezentacemi na zmíněném semináři. Kromě současných přímých bonusů za FSC certifikovanou surovinu (70 – 200 Kč/m3), které potvrdí většina FSC certifikovaných vlastníků (v závislosti na sortimentu, kterým disponují), jsou bonusy z FSC např. v přednostním odběru dřeva. Což v současné kritické situaci způsobené kůrovcem přináší další finanční benefity vlastníkům, kdy rapidně klesá cena dříví, které nelze na trhu udat a leží v kůrovcem napadeném lese.

Jana Čacká z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů na závěr připomněla, že někdejší velký zastánce certifikace FSC organizace Greenpeace letos v březnu oznámila, že už v tomto systému neobnoví svoje členství.

Manipulativní sdělení. Členství v FSC nepotvrdilo pouze Greenpeace International. Greenpeace Česká republika členem zůstává, stejně jako další národní organizace Greenpeace např. ve Finsku, Velké Británii, USA, Kanadě, Novém Zélandu atd. Nehledě na to, že i Greenpeace International jasně řeklo, že FSC 100% je jediným druhem produktů certifikace lesního hospodaření, které doporučuje nakupovat, na rozdíl od slabších (či dokonce dle zástupců Greenpeace greenwashingových2) schémat jako je PEFC.

Na závěr je po této tiskové zprávě LDK třeba se ptát: koho zastupuje Andrea Pondělíčková, když vystupuje ve jménu jiných organizací než konkurenčního certifikačního systému, ale fakticky hájí zájmy jen tohoto soukromého certifikátu? Jak tím pomáhá firmám sdruženým i v LDK, které potřebují lokální FSC? Kdo všechno jsou osoby spojené s certifikací PEFC a jaké příjmy jim plynou z certifikace státních lesů, jakožto největšího vlastníka lesů v ČR? Jaká je výhodnost tohoto systému pro občany ČR, kteří dnes a denně vidí dopady klimatických změn na české lesy, když je zjevné, že tento certifikát, který neobsahuje skoro žádné požadavky nad zastarávající českou legislativu, hají status quo hospodaření v lesích a zřetelně neuspěl při podpoře adaptace českých lesů na klimatickou změnu? Co přinesl veřejnosti a občanům, kteří jsou v konečném důsledku vlastníky státních lesů?

Budeme rádi za odpovědi a jsme zvědavi, zda komentář otiskne s Pondělíčkovou spojený web silvarium.cz.[1]Další informace o tom, co na něm padlo, lze najít např. zde:  http://www.hnutiduha.cz/aktualne/certifikovane-drevo-fsc-dovazime-ze-zahranici-zatimco-ceske-drevo-hnije-na-skladkach


zpět na přehled