Novinky v ČR tisknout

Co bude s našimi lesy po volbách?

 

Tisková zpráva FSC ČR, 20. 5. 2010

Volební programy v oblasti lesnictví: spíše povrchní a nerealizovatelné plány. ČSSD mlží.


Lesní hospodářství patří k důležitým krajinotvorným prvkům naší krajiny a je v současnosti jed-ním z velmi diskutovaných hospodářských odvětví ČR. Nevládní nezisková organizace FSC ČR, která je českou pobočkou mezinárodní organizace FSC a zabývá se podporou ekologické certi-fikace lesů, provedla podrobnou analýzu volebních programů relevantních politických stran, které kandidují do Poslanecké sněmovny v květnových volbách. Tam, kde programy byly nejasné nebo neřešily tuto otázku dostatečně, FSC ČR oslovila strany s konkrétními otázkami.

Politické programy reflektují lesnictví a ochranu přírody v obecné rovině (vyjma VV a SZ). Nepřináší konkrétní řešení a jejich terminologie je velmi obecná.  Často jde o zakódovaná konkrétní řešení, která jsou ale vyjádřena obecnými formulacemi. Např. „nebudeme podporovat neověřitelné ochranářské po-stupy“ (TOP 09) mohou znamenat: „jsme pro „klasické“ řešení kůrovcové kalamity na Šumavě a plošné kácení.“ I když téměř každý program se zmiňuje o druhové rozmanitosti lesních porostů aje to často jediný  návrh, který směřuje ke konkrétnímu cíli, není již blíže specifikováno, jak ho dosáhnout.

Strany, o kterých lze hovořit jako o pravicových vnímají les jako prostor pro podnikání (ODS), nebo jako prostor nedotknutelných vlastnických práv (TOP 09). „V zákoně existuje mnoho omezení a administrativních úkonů, které jsou na vlastnících požadovány. Přitom stát dosud nedefinoval veřejný zájem v lesích a ani nedeklaroval, jak bude tento zájem podporovat,“ doplňuje Ing. Jiří Oliva, bývalý generální ředitel LČR, který odpovídá za lesnictví v TOP 09. Na dotaz, co v programu znamená „nepodporování neověřitelných ochranářských postupů“ Jiří Oliva vysvětluje: „například neuvážené vyhlašování bezzásahových zón v lesích, které mají daleko k přirozeným ekosystémům a bezzásadovost vede téměř vždy k jejich destrukci, a další neověřené postupy, založené nikoliv na znalostech a zkušenostech, ale na domněnkách.“

ODS ve svém programu zmiňuje přírodě blízké hospodaření pouze v souvislosti s čerpáním dotací a zaváděním „šetrných“ technologií, jejichž primárním cílem je však šetřit náklady majitele. Primárním cílem ODS v oblasti lesnictví je a bude „stabilizace podnikání v lese.“

Levicové strany se lesním hospodářstvím zabývají ve velmi obecné rovině. ČSSD se v programovém prohlášení zabývá spíše lesnickou politikou (privatizace LČR), než ochranou krajiny (jen obecné pro-klamace). Daleko více pozornosti věnuje zemědělství. Po opakované urgenci o zodpovězení doplňují-cích otázek vydalo ČSSD ústy předsedy ekologické komise Josefa Běleho poněkud rozporuplné pro-hlášení. Na otázku: Jaký máte názor na zavádění systému certifikace lesů FSC? Josef Běle odpo-vídá: „Velká, resp. naprostá většina lesů v České republice je už mnoho let certifikována v systému PEFC (certifikace vycházející od vlastníků lesa a dřevařské lobby). Tento systém je nepochybně rovno-cenný Vám uváděnému systému FSC. Za tohoto stavu nevidíme žádný věcný důvod, proč preferovat jeden certifikační systém na úkor druhého, rovnocenného systému.“ Přitom v dokumentu „Oranžová kniha ČSSD – pro oblast udržitelného rozvoje a životního prostředí,“ která je ideovým podkladem politi-ky strany, se uvádí pravý opak: „Lesy ČR na své náklady neprodleně zahájí v potenciálně nejohrože-nějších lesnických oblastech okamžitou realizaci procesu druhové a věkové diverzifikace lesní skladby a v ostatních lesnických oblastech zavedou FSC (Forest Stewardship Council) certifikaci způsobu hos-podaření.“
Což je i v dalším rozporu s prohlášením pana Běleho, který uvádí že: „pro šetrné lesní hospodářství vytváří dostatečné nástroje již stávající právní předpisy o lesním hospodářství (zákon č. 289/1995 Sb.).“

KSČM v kapitole věnované lesnictví věnuje více pozornosti myslivosti a včelařství: „Myslivost skutečně považujeme, spolu s ostatními zájmovými organizacemi působícími v přírodě, za součást ochrany přírody a krajiny na rozdíl od k ní nepřátelských a zkreslujících mediálních kampaní,“ vysvětluje Ludvík Šulda, pracovník odborného zázemí UV KSČM.

Podrobně zpracovaný program týkající se lesnictví měla strana Věci veřejné. Také po doplňujících do-tazech byla schopná přesně svůj záměr v programu popsat a přinést konkrétní řešení (viz. dokument v příloze). „Vítám např. prosazovaní a podporu maloplošných metod hospodaření zaměřených na hete-rogenitu lesního prostředí a vyloučení velkoplošného vápnění a hnojení lesů v programu strany Věcí veřejných , “ komentuje program strany Ing. Tomáš Duda z organizace FSC ČR.

Akcent na přírodě blízký způsob hospodaření v našich lesích má již tradičně Strana zelených. Jejich program je konkrétní a přináší i kritiku současného stavu. „Vzorem přírodě blízkého hospodaření by měly být státní lesy.  Je však smutné, že u nás, kde více než polovina lesů je ve státních rukou, je toto odvětví pod robustním vlivem dřevařské lobby několika málo firem,“ doplňuje pohled SZ František Pelc. „Nejvíce konkrétních návrhů týkajících se podpory šetrného lesnictví přinesla asi Strana zelených. Pří-kladem může být prosazování obnovy lesa pomocí listnatých dřevin a jedle až do výše 50% jejich za-stoupení v lesních porostech,“ řekl Ing. Tomáš Duda z organizace FSC ČR.

České lesnictví má bohatou tradici a velké množství erudovaných lesních hospodářů. Bohužel pod tla-kem politiků a těžařských firem se pravidla hospodaření v lesích poslední dobou značně ohýbají. Les je jednoznačně obnovitelný zdroj. Jeho perioda obnovení však není totožná s jedním volebním ob-dobím. Proto je důležité, aby vývoj a zpráva tohoto odvětví nepodléhala jednostranným a krátkodobým tlakům a změnám. I proto existují certifikační systémy, které zaručují, že les byl vypěstován v souladu s přírodou, a že pro něj bylo využito práce místních lidí. Jedním z nejdůslednějších světových standardů pěstování lesa je certifikace FSC.

Za jednotlivé strany na dotazy odpovídali:

ČSSD - Josef Běle, CSc., předseda ekologické komise ČSSD, jhron@cssd.cz, 724 340 186,
ODS - Martin Kupka, vedoucí mediální sekce, martin.kupka@ods.cz, 724 345 456,
SZ - František Pelc, frantisek.pelc@zeleni.cz; 724 002 444,
KSČM - Ludvík Šulda, BBA, oddělení odborného zázemí UV KSČM,
VV - RNDr. Jiří Mach, j.mach@veciverejne.cz, 607 274 816,
TOP 09 – Ing. Jiří Oliva, OleaConsult, oleaconsult@tiscali.cz, 605 224 000.

Za FSC:
Ing. Tomáš Duda, tomas.duda@czechfsc.cz, 737 406 093

Podrobnou analýzu programů najdete zde.zpět na přehled