Novinky v ČR tisknout

FSC v Praze řešilo jak pomoci českému lesnímu průmyslu


Vlastníci lesů, dřevaři a ochránci přírody se sešli, aby vyřešili situaci nedostatku domácího dřeva s prestižním certifikátem šetrného lesního hospodaření – FSC. Čeští a norští vystupující 24. listopadu na konferenci v prostorách Ministerstva životního prostředí rozebírali, jak naplnit požadavky českých lesníků a zpracovatelů na dostatek dřevní suroviny pocházející z šetrně obhospodařovaných lesů.

Na nedostatek FSC dřeva dříve upozorňoval také Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícícho průmyslu v roce 2007 a letos se stejným požadavkem následovala vlivná Konfederace lesnických a dřevařských svazů. „Je vynikající, že konečně k jednacímu stolu sedli zástupci velkých vlastníků českých lesů, dřevozpracovatelů a ochránců přírody s cílem vyřešit nedostatek dřeva s certifikátem FSC. Ten totiž dělá potíže českým podnikům, které produkty ze dřeva vyrábějí,“ dodal Ing. Tomáš Duda z nevládní organi-zace FSC ČR, který představil svůj příspěvek na konferenci jako první. Duda se v příspěvku věnoval i činnosti organizace FSC ČR, která se zabývá propagací šetrného lesního hospodaření a certifikátu FSC. Jejím cílem je pomocí poradenství zpracovatelským řetězcům a lesním vlastníkům propagovat certifikaci a pomocí spotřebitelských kampaní podpořit nákup k přírodě šetrných výrobků. Zejména po-slední největší kampaň „Miluje dřevo, chrání les“, která v současnosti probíhá jak na internetu, tak na billboardech a v prostředcích městské hromadné dopravy ve všech větších městech České republiky je výraznou snahou k posílení znalosti této značky odpovědné spotřeby.

Christian Pedersen, zástupce WWF Norsko, se zaměřil také na rozdíly mezi jednotlivými certifi-kačními systémy (PEFC a FSC). Poukázal na nedostatky některých z nich v transparentnosti a otevře-nosti k zástupcům občanské společnosti v kontrastu k certifikátu FSC. Krkonošský národní park je jed-ním z významných lesních vlastníků v ČR a zároveň čerstvým držitelem certifikátu FSC. O zkušenos-tech z certifikačního procesu, postupující devastaci lesních ekosystémů a potřebě jejich ochrany hovořil jeho zástupce Ing. Václav Jansa. Ing. Milan Hron, skupinový manažer držitelů certifikátu FSC na Svi-tavsku a jeden z prvních správců FSC majetků v ČR, pak detailně popsal své zkušenosti z provozování lesů s přírodě blízkým hospodařením a specifickou problematikou FSC auditů.


Tématem posledního příspěvku Mgr. Michala Rezka ze společnosti IFER pak byla probíhající revize Českého standardu FSC. Ta by měla vyjít vstříc některým požadavků zpracovatelů a vlastníků lesů na jednodušší zisk certifikátu FSC, tak aby  zároveň zachovala jeho ekologické a sociální principy.


Leitmotivem živých diskuzí po jednotlivých příspěvcích byla otázka množství FSC dřeva na trhu a jeho dostupnost. Zástupci dřevařského průmyslu vyjádřili zájem o další certifikaci u státních lesů tak, aby objem FSC suroviny dokázal uspokojit poptávku zákazníků. Vlastníci lesních majetků pak argu-mentovali potřebou přidané tržní ceny za dřevo, které bude nést tento prestižní certifikát, tak aby byly vhodně pokryté náklady na jeho produkci. Míra navýšení nákladů u FSC dřeva ve srovnání s produkcí dřeva necertifikovaného však často byla udávaná rozdílná a někteří z výrobců FSC dřeva poukazovali i na její zanedbatelnost. Tato konference tak byla jedním z důležitých kroků jak zprostředkovat debatu různých skupin lesního a dřevozpracujícího průmyslu, tak aby se v české republice zvýšila produkce a podpora přírodě blízkého hospodaření .        

Sborník z konference najdete zde

Konference se konala v rámci projektu „Zavádění ekologicky šetrného hospodaření podle standardu FSC v České republice“. Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského fi nančního mechanismu.


zpět na přehled