Novinky v ČR tisknout

Ministři předali prestižní ocenění FSC národnímu parku KRNAP

TISKOVÁ ZPRÁVA FSC ČR, 1. července 2009

Správa Krkonošského národního parku dnes získala prestižní ocenění FSC za ekologicky šetrné lesní hospodaření. Plocha certifikovaných, šetrně obhospodařovaných lesů v České republice se tak rozrostla o 35 649 hektarů lesů a dosáhla 2% rozlohy všech lesů. Slavnostního předávání certifikátu FSC se zúčastnil ministr životního prostředí ČR Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Jan Hřebačka a starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Na Hříběcí boudě v národním parku KRNAP předal prestižní certifikát za občanské sdružení FSC ČR koordinátor FSC pro Českou republiku Michal Rezek.

Získání mezinárodního certifikátu je dokladem, že krkonošští správci lesa hospodaří podle standardu Forest Stewardship Council (FSC). Ten je souborem 160 požadavků na ekologicky, sociálně a ekonomicky šetrné lesní hospodaření v podmínkách České republiky. Jeho cílem je důrazně chránit lidská a pracovní práva zaměstnanců, stejně jako environmentální standardy. Zejména v prvních nejpřísněji chráněných zónách parku je část lesů ponechána bez hospodářských zásahů k ochraně nerušených přírodních procesů a jejich studiu v souladu s posláním národních parků a požadavky FSC. Další lesy jsou postupně převáděny na věkově více rozrůzněné lesy s větším podílem listnatých stromů, které budou odolnější před větrnými, sněhovými a kůrovcovými kalamitami. V lesích národního parku se nepoužívají nebezpečné chemické prostředky a při těžbě nevznikají velké holiny. Těží se šetrně s ohledem na les, potoky a mokřady. Významný podíl dřeva zůstává na místě k zetlení, ke zvýšení druhové rozmanitosti rostlin a živočichů, k obnově půdy a zdraví lesa. Přednostně nejsou těženy doupné stromy jako hnízdiště ptáků.

Certifikát FSC byl udělen na 5 let, ale jeho udržení je závislé na výsledcích každoroč-ích auditů akreditovanou certifikační firmou. „Získání certifikátu FSC je pro nás prestižním oceněním. Vážím si jej o to více, že certifikační audit neměl ke způsobu obhospodařování lesa žádné připomínky, čímž potvrdil, že Správa KRNAP již v minulosti prováděla odpovědné, přírodě blízké lesní hospodaření,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Organizaci a značku FSC vytvořili na začátku 90. let společně velké mezinárodní eko-logické organizace (WWF, Greenpeace ad.), obchodní a dřevařské společnosti a další partneři. Stala se populární mezi zákazníky a poptávka po dřevě a výrobcích s logem FSC rapidně roste. Na trhu je již více než 30 000 druhů výrobků s touto značkou, ze kterých si mohou vybírat i čeští spotřebitelé. Certifikát správcům krkonošských lesů za mezinárodní organizaci Forest Stewardship Council (FSC) předali zástupci české pobočky FSC ČR. Tomáš Duda, zástupce ředitele FSC ČR o. s. řekl: „Gratuluji správcům Krkonošského národního parku k získání certifikátu FSC, který je oceněním jejich snahy o důslednou ochranu krkonošských lesů a přírodě blízké lesní hospodaření. Věřím, že příklad KRNAPu budou následovat další lesní podniky v majetku státu.

V České republice prestižní certifikát již získaly lesy Hlavního města Prahy, Školní lesní podnik Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně, lesní celek Žehrov Lesů ČR a sdružení obecních a soukromých vlastníků Svitavy. V Evropě je certifikace státních lesů více rozšířená. Na větší části státních lesů se podle důsledných požadavků FSC hospodaří například v Polsku, na Slovensku, v zemích Pobaltí, v Chorvatsku, Švédsku, Velké Británii, Nizo-zemí či Rumunsku.

Certifikace lesů Krkonošského národního parku je součástí projektu „Zavádění ekologicky šetrného hospodaření podle standardu FSC v České republice“, který byl podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu.

Výstup byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


zpět na přehled