Novinky v ČR tisknout

TZ - Investice do FSC certifikace se u menších lesů vyplatí, ví ve Zlíně.

TZ FSC ČR & Lesy města Zlína, 15. 4. 2016, Brno

Ve zlínských lesích již tři měsíce hospodaří přírodě blízkým způsobem podle kritérií FSC (Forest Stewardship Council). A vyplácí se to. Nejen z environmentálního hlediska, ale i ekonomického. Po certifikovaném dřevu je totiž zvýšená poptávka a někteří odběratelé jsou ochotni za něj připlatit. Lesům města Zlína se tak všechny finanční investice do auditu FSC mohou vrátit do jednoho roku.

„Během tří měsíců, kdy jsme držiteli certifikátu FSC, jsme dostali nabídku na příplatek za FSC na vlákninové dřevo a na bukovou kulatinu. Stejně tak jsme zaznamenali i poptávku v sortimentu listnaté kulatiny a vlákniny,upřesňuje jednatel Lesů města Zlína a lesník Ing. Marek Koutný,

V České republice je totiž nedostatek FSC suroviny a takto certifikované dřevo může být atraktivním obchodním artiklem. Někteří velcí obchodníci, jako např. firma IKEA, jsou proto ochotní jej také finančně zvýhodnit. A ví proč. Chtějí nakupovat zdravý materiál z přírodě blízce obhospodařovaných lesů a také vyjádřit společenskou odpovědnost k problémům lesních ekosystémů jak v České republice, tak i celosvětově.

FSC hospodaření má totiž prokazatelný pozitivní vliv na celkovou stabilitu lesních ekosystémů. Uchovává nebo zvyšuje kvalitu půd a je prevencí jejich eroze, posiluje biologickou rozmanitost lesů, omezuje vznik holých sečí a používání nebezpečných pesticidů, snižuje pravděpodobnost kalamit důrazem na větší zastoupení smíšených porostů a větší prostorovou rozrůzněnost lesních porostů, chrání zdravé životní prostředí. Proto FSC certifikaci podporují i ekologické organizace a hnutí jako jsou Greenpeace, Světový fond na ochranu přírody (WWF) či Friends of the Earth (v ČR zastoupené Hnutím DUHA). FSC je tak nejdůvěryhodnějším, ale také nejvíce rozšířeným certifikačním systémem mezi zpracovateli a obchodníky. Celosvětově je již více než 30 000 FSC certifikovaných zpracovatelů dřeva (v ČR přibližně 290).

„I představitelé města Zlína certifikaci přivítali a vnímají ji jako záruku hospodaření šetrného k přírodě, a to především z dlouhodobého hlediska, nezávisle na vedení společnosti odpovědné za hospodaření, které se může v průběhu času měnit. A občané, kteří odebírají od městských lesů palivové dříví, vnímají certifikaci jako něco nadstandardního a přístup města schvalují,“ doplňuje Marek Koutný.

Dalším důvodem k certifikaci byla potřeba jednoznačného nastavení způsobu hospodaření v lese. Proto Lesy města Zlína koncem minulého roku prošly náročným certifikačním auditem dle kritérií FSC a připojily se ke skupinové certifikaci menších lesních majetků na Svitavsku.

Tato skupinová certifikace systémem FSC je jednou z cest, jak zpřístupnit certifikát i vlastníkům menších lesů do 500 ha. Certifikát má stejné náležitosti jako v případě samostatné certifikace. Pro jednotlivé vlastníky je ale výhodnější především z ekonomického hlediska. Znamená menší investice do získání certifikátu, zjednodušení administrativy a následného navrácení investovaných prostředků.

O FSC ČR
Národní kancelář FSC ČR již více než deset let prosazuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v České republice. Tím napomáhá chránit ohrožené a devastované lesy a jejich obyvatele. Jedním z cílů FSC ČR je také informování a vzdělávání o odpovědné spotřebě a možnostech podpoření šetrného a přírodě blízkého hospodaření v lesích.
 

Lesy města Zlína, spol. s r.o.

Lesy města Zlína, spol. s r.o. je obchodní společnost se 100% účastí města Zlína. Předmětem činnosti společnosti je efektivní zajištění hospodaření na lesních pozemcích vložených do obchodní společnosti při jejím založení při dodržení veškerých platných právních předpisů České republiky. Lesy města Zlína jsou čerstvým držitelé certifikátu FSC.

Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Informace nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


zpět na přehled