Jedna organizace FSC tisknout

FSC A.C.

Není pochyb o tom, že současný úspěch FSC je dosažen díky zapojení a podpoře mnoha členů, zájmových skupin a zaměstnanců. Panuje však shoda na tom, že je stále na čem pracovat. Odlesňování a degradace pokračuje tempem, které bude vytvářet problémy jak všem členům, tak zájmovým skupinám. FSC bude pro nutný velký krok potřebovat nový způsob myšlení a práce, stejně jako další významné zdroje.

V posledním desetiletí zažilo FSC – nejúspěšnější certifikační systém – rychlý a organický růst téměř ve všech částech světa. Počet certifikátů vzrostl celosvětově z pár tisíců na více než 31 000 certifikovaných subjektů. Paralelně také organicky rostla organizace FSC jako taková - národní iniciativy vytvářely kanceláře a zástupce tam, kde byla potřeba nebo zájem.

FSC - jedna mezinárodní organizace

Organizace FSC rostla organicky a tento způsob růstu, kde národní kanceláře jsou nezávislé na mezinárodní centrále FSC, mohl doposud fungovat.

Nicméně díky rychlému nárůstu počtu certifikovaných firem na rozmanitých trzích je potřeba lehce změnit neuspořádaný způsob vytváření poboček FSC v silnou, strategickou a více jednotnou organizaci schopnou poskytnout služby tam, kde jsou potřeba.  

Roční administrativní poplatky (Annual Administration Fee - AAF) byly zavedeny za účelem podpory základních služeb organizace FSC poskytované svým členům, klientům a držitelům certifikátu. Mimo jiné se příjmy z AAF využívají na tvorbu standardů a politik; podporu řízení organizace FSC složené z mnoha zájmových skupin; ochranu obchodní známky FSC; podporu trhu s certifikovanými výrobky a na podporu mezinárodní sítě organizace FSC. V souvislosti s nárůstem celého systému nestačí současně nastavené AAF zajistit adekvátní a profesionální služby.

V současnosti jsou AAF hlavním příjmem organizace FSC. Jejich úprava umožní FSC a jejich národním kancelářím poskytnout služby držitelům certifikátu, certifikačním firmám a dalším zainteresovaným skupinám. Mezinárodní organizace FSC bude v následujících letech diverzifikovat své příjmy – mimo jiné půjde o posílení dárcovské strategie a prozkoumání výhod z investorského fondu.

Změna požadovaná členy

© FSC A.C.

Strategickou revizi současných a budoucích finančních a provozních potřeb mezinárodní sítě organizace FSC (mezinárodní centrum FSC, regionální kanceláře a národní zastoupení) si vyžádali členové FSC na valné hromadě v Kota Kinabalu (Malajsie) v roce 2011. Revize bude brát v potaz aspekty decentralizace, roli regionálních kanceláří a způsob zajištění dobrého řízení a odpovědnosti v rámci celé sítě organizace FSC.

Analýza bude také obsahovat vyhodnocení současných a potenciálních příjmů a globálních a regionálních charitativních zdrojů.

FSC angažovalo do realizace tohoto úkolu konzultační tým složený ze zástupců firem Price Waterhouse Coopers (London) a Sustainability, Ltd. Spolu se zaměstnanci FSC z celého světa prozkoumali současný statut organizace FSC z globální, regionální a národní úrovně a z pohledu finančního, kapacitního a z pohledu poskytování služeb. Hlavním cílem bylo zjistit, jak může a nejlépe by měla organizace FSC podpořit nárůst certifikace a přitom si udržet vysokou úroveň profesionality, služeb a integritu.

Klíčem je silná a mezinárodně významná organizace

Firmy Price Waterhouse Coopers a Sustainability potvrdily, že k podpoře kontinuálního růstu a poskytování služeb držitelům certifikátů je zapotřebí nasměrovat více prostředků do podpory regionálních a lokálních trhů, do zvyšování kapacity organizace FSC (lokálních a regionálních zastoupení) a na snižování rizik.
Nároky a potřeby současné mezinárodní sítě organizace FSC, která je výrazně poddimenzovaná, stále rostou. I pro pouhé zachování současné úrovně zapojení zástupců organizace FSC se musí příjmy výrazně zvýšit, natož pak pokud chceme růst v klíčových zemích, kde nemáme zastoupení.

Co nás čeká

Cílem FSC, jakožto celosvětové organizace, je zajistit, aby byla schopna zvládnout narůstající nároky certifikovaných firem, majitelů lesů, nevládních neziskových organizací a dalších zainteresovaných skupin.

Jedním ze závěrů již vykonané práce je, že: pro FSC bude velkým krokem vpřed na své misi změna organického růstu v strategický růst a rozvoj. Tato změna bude vyžadovat:

  • přemýšlet a jednat jako jedna globální organizace a využit výhody lokálního zastoupení
  • více se zaměřit na poskytování služby v těch aspektech, které se službami souvisejí
  • zapojovat se na lokální úrovni různým způsobem, který odpovídá hodnotám FSC a podmínkám v daném místě
  • v zájmu zachování důvěry a závazků k různým zainteresovaným skupinám vytvořit transparentní systém a mechanizmus rozhodování

Za tímto účelem vytvořil ředitel FSC Kim Carstensen poradní skupinu složenou ze zástupců národních a regionálních kanceláří FSC, certifikačních firem a vyššího vedení FSC. Tato skupina bude v nadcházejícím období intenzivně pracovat na realizaci návrhů firem PwC a Sustainability s cílem zaručit silnější a schopnější organizaci FSC něž doposud. Jako příklad různých způsobů zastoupení a zapojení organizace FSC uveďme sub-regionální koordinace (např. jako v Africe) nebo přímý vztah mezi FSC International a národní kanceláří (např. jako v Číně nebo Indonesii).

Podpora růs© FSC A.C.tu a zvládnutí rizik

Tento proces také změní od ledna 2014 současný způsob rozdělování příjmů mezi FSC International a pobočkami FSC. Zároveň se bude pracovat na tom, aby pobočky FSC měly podobnou kapacitu k poskytování služeb napříč zeměmi a regiony.

Poradní skupina také doporučí způsoby, jakými by FSC mělo podpořit snižování rizik v klíčových zemích a bude hybnou silou v zemích s nevyvinutým nebo málo vyvinutým trhem - zvláště v tropech.