Certifikace hospodaření v lesích tisknout

Certifikace hospodaření v lesích

Certifikace lesů systémem FSC (Forest Stewardship Council) spočívá v pravidelných inspekcích - auditech - lesního hospodaření na konkrétním lesním majetku, a to jak pomocí terénních šetření (kontrol náhodně vybraných porostů), pohovorů s lesními hospodáři a dělníky pracujícími v lese, tak pomocí prověřování písemných dokumentů.
Audit může provádět pouze důvěryhodná certifikační firma (certification body), která získala akreditaci k provádění certifikace lesních majetků od Akreditační jednotky FSC (Accreditation Services International GmbH). Ústředí FSC (FSC A. C.) je majitelem autorských práv na veškeré používání loga i registrovaného názvu Forest Stewardship Council. Akreditační jednotka FSC má právo a povinnost pravidelně kontrolovat činnost akreditovaných certifikačních firem a má právo jejich akreditaci pozastavit nebo i odebrat. Ústředí FSC ani Akreditační jednotka FSC však samy nejsou oprávněny vydávat ani odebírat vlastní certifikáty lesních majetků či podniků zpracovatelského řetězce.
Audit probíhá na základě písemné smlouvy mezi vlastníkem lesa, který o certifikaci žádá, a akreditovanou certifikační firmou.

Certifikace obvykle probíhá v následujících krocích:


DOTAZY A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Vlastník lesa musí nejprve kontaktovat certifikační firmu, nejlépe telefonicky nebo prostřednictvím faxu či elektronické pošty. Na základě informací vlastníka o umístění a rozloze lesního majetku a o převládajícím druhu lesa a lesnického hospodaření vysvětlí pracovníci certifikační firmy vlastníkovi, co pro něj certifikace bude znamenat, podrobně popíší postup certifikace a pošlou přihlášku, dotazník, kontrolní seznam nebo standard, podle kterého bude certifikace provedena (podrobněji v kapitole Standardy hospodaření v lesích).

PŘÍPRAVA A SEBEOHODNOCENÍ

Na základě informací a standardů či kontrolních seznamů od certifikační firmy by měl vlastník nebo jeho lesní hospodář podrobně projít všechny body a zhodnotit, zda operace prováděné v lese a celý způsob hospodaření odpovídají kladeným požadavkům. Doporučujeme si poznamenat jakékoli nejasnosti nebo pochybnosti týkající se interpretace, a pak je konzultovat při předběžném auditu. Je třeba uvážit, zda nároky FSC splňujete v plné míře, nebo jste schopni a ochotni se zavázat změnit způsob hospodaření, evidence či komunikace s veřejností tak, aby tyto požadavky byly v krátké době splněny. V případě, že se pro certifikaci rozhodnete, zašlete certifikační firmě vyplněnou přihlášku a dotazník, na jehož základě auditor vypočte přibližnou cenu za provedení předběžného i vlastního auditu. Veškeré údaje, které poskytujete certifikační firmě, jsou považovány za důvěrné a bez vašeho vědomí nesmí být použity k jiným účelům, než je provedení auditu.


PŘEDBĚŽNÝ AUDIT (pre-evaluation/scoping)
Provedení předběžného auditu je nezbytné u lesních majetků s výměrou nad 10 000 hektarů a každého majetku s výskytem lesů s vysokou ochranářskou hodnotou (viz princip 9 Českého standardu FSC). V praxi tedy se tedy koná téměř vždy.

Při návštěvě daného lesního majetku si auditor udělá představu o místních přírodních podmínkách, způsobech a intenzitě zdejšího hospodaření, prodiskutuje s vlastníky a lesními hospodáři konkrétní situaci, projde celý standard a vysvětlí veškeré nejasnosti týkající se procesu certifikace. Během návštěvy se inspektor podívá na lesní hospodářský plán a evidenci a krátce navštíví některé lesní porosty. Měl by osvětlit jakýkoli problém, který by se mohl naskytnout při naplňování standardů. Inspektor má za úkol nashromáždit co nejvíce údajů, zejména najít organizace či osoby, které mají vztah k lesům v dané oblasti, aby tyto zájmové skupiny mohly být kontaktovány během vlastního auditu.
Po ukončení předběžného auditu inspektor sepíše zprávu, ve které shrne výsledky a podmínky pro provedení vlastního auditu. Poté, co proběhne předběžný audit, není vlastník povinen pokračovat v provádění plného auditu.

SMLOUVA O AUDITU
Rozhodne-li se zájemce o certifikát pokračovat v certifikačním procesu, pošle mu certifikační firma k podepsání smlouvu o auditu, jejíž součástí je i konečná cena za jeho provedení. Na základě zjištění získaných při předběžném auditu se její výše může lišit od původní předběžné ceny. Certifikační firmy obvykle vyžadují zaplacení zálohy ještě před započetím příprav na provedení vlastního auditu.

PŘÍPRAVA NA AUDIT
Aby proces certifikace proběhl hladce, je třeba před vlastní návštěvou certifikačního týmu shromáždit co nejvíce informací. Inspekční tým je obvykle tvořen několika odborníky - z nichž jeden musí být specialistou na lesnictví, jiný na ekologii a jeden je místní expert se znalostí regionu, lesních typů a platné legislativy. Hlavní inspektor přímo kontaktuje žadatele a domluví termín auditu, který bude vyhovovat oběma stranám. Zajistit překladatele na celou dobu návštěvy certifikačního týmu bývá někdy podle dohody povinností žadatele o certifikát. V případě, že to inspektoři uznají za vhodné, vyžádají si ještě před auditem doplňující informace, písemné dokumenty a mapové podklady k prostudování.
Nejméně jeden měsíc před auditem musejí být všechny zájmové skupiny se vztahem k certifikovaným lesům informovány o přesném termínu. Aby byl průběh certifikace transparentní, jsou požádány o písemné připomínky k lesnímu hospodaření a k hodnocení jeho sociálních dopadů. Konzultace s veřejností jsou jednoznačným požadavkem FSC.

VLASTNÍ AUDIT (main evaluation/inspection visit)
Několikadenní audit začíná inspekční tým úvodním setkáním, kdy se v kanceláři procházejí všechny body standardů a kontrolují se písemnosti dokumentující vlastnické vztahy, kvalitu a náplň lesních hospodářských plánů, hospodářské evidence a další písemné záznamy, které hospodář vede (například evidence pracovních úrazů). Poté si inspektoři v klíčových porostech v terénu ověřují dodržování zákonů a předpisů a indikátorů Českého standardu FSC. Při terénních kontrolách se zaměřují na klíčové těžené a zalesňované porosty, hospodaření v pramenných oblastech, podél vodních toků apod. Během inspekce se provádějí, pokud je to možné, rozhovory se zaměstnanci, najímanými dodavateli a místními obyvateli.
Důležitou součástí auditu může být setkání s místními zájmovými skupinami, jako například nevládními neziskovými organizacemi, odbornými školami a výzkumnými pracovišti, zástupci místních samospráv apod. Jeho účelem je získání komentářů a připomínek ke stavu lesů, hospodaření v nich i k sociálním dopadům této činnosti.
Inspekční tým musí na základě těchto šetření posoudit každý jednotlivý bod standardu FSC a jednotlivě je ohodnotit pomocí bodové stupnice. Tímto způsobem inspektoři identifikují každou část standardu, která není zcela naplněna, přičemž by měli každý nedostatek s žadatelem o certifikát prodiskutovat. Členové inspekčního týmu mají právo a povinnost rozhodnout, zda jde o větší nedostatky (MAJOR non-compliances) nebo o menší nedostatky (MINOR non-compliances).

  • za větší nedostatky jsou považovány takové nedostatky v plnění kritérií, které celkově nezaručují vhodné (po všech stránkách trvalé) využívání lesních zdrojů. Jde zejména o zjevně špatné hospodaření či významné riziko poškození fungování lesa jako ekosystému nebo neblahých sociálních dopadů v případě, že nebudou účinně realizována nápravná opaření.
  • menší nedostatky jsou takové, kdy je podstata kritéria sice naplněna, ale je nutno pracovat ještě na dílčích záležitostech, aby bylo v lese v dlouhodobém časovém horizontu zajištěno šetrné hospodaření.

Jsou-li při auditu prokázány menší nedostatky, může být certifikát FSC vydán tehdy, pokud se žadatel zaváže, že v přesně daném časovém rámci nedostatky odstraní. V případě větších nedostatků musejí být požadavky splněny ještě před vydáním certifikátu.

UDĚLENÍ CERTIFIKÁTU FSC

Po provedení vlastního auditu hlavní inspektor sestaví podrobnou zprávu popisující výsledky návštěvy. Tato zpráva je zaslána žadateli o certifikát, aby mohl uvést své připomínky a komentáře ke všem záležitostem, označeným inspektory jako nedostatečně naplněná kritéria. Zpráva je zároveň zaslána dvěma nebo třem nezávislým lesnickým expertům (peer reviewers), kteří překontrolují, zda je jasně formulovaná a odborně podložená.
Když certifikační firma obdrží připomínky žadatele i připomínky nezávislých odborníků, rozhodne o konečném udělení certifikátu FSC. V této fázi žadatel obdrží konečnou verzi certifikační zprávy.

  • V případě, že nebyly nalezeny žádné nedostatky, bude vydán certifikát okamžitě.
  • Byly-li nalezeny pouze menší nedostatky, může být certifikát vydán s tím, že se žadatel písemně zaváže k důslednému splnění přesně specifikovaných nápravných opatření (corrective actions) v určeném čase (obvykle do jednoho roku).
  • Při zjištěných větších nedostatcích je třeba nejprve splnit nápravná opatření. Teprve když se certifikační firma přesvědčí, že požadavků dané části standardů bylo plně dosaženo, vystaví certifikát. V případě, že se tak stane do 12 měsíců, bývá obvykle vydán certifikát bez nutnosti provádět znovu celý vlastní audit.

Jakmile certifikační firma obdrží písemný souhlas o plnění nápravných opatření a je zaplacena dohodnutá cena za certifikaci, je vydán certifikát, obvykle na dobu 5 let, ovšem podmíněn úspěšným každoročním monitoringem.
Certifikační systém FSC vyžaduje, aby souhrn definitivního znění certifikační zprávy (bez ekonomicky citlivých informací) byl publikován (obvykle na internetových stránkách jednotlivých certifikačních firem) tak, aby byl dostupný veřejnosti.

Co vás čeká po certifikaci?


MONITORING
Monitorovací návštěvy v době platnosti certifikátu se konají nejméně jednou ročně a jsou obvykle dohodnuty v dostatečném předstihu. Jejich cílem je stejně jako v případě hlavního auditu kontrolovat plnění požadavku Českého standardu FSC. Jediný rozdíl je v rozsahu - jsou méně podrobné, navazují na zjištění z minulých let nebo se soustředí pouze na některou oblast. Certifikační firma je oprávněna posunout obvyklé datum monitoringu nebo provést takovýto monitoring bez předchozího ohlášení.

ZMĚNY V HOSPODAŘENÍ NEBO VE VLASTNICTVÍ

Certifikace je mimo jiné založena na inspekci dokumentů a písemných podkladů. V případě, že se kterýkoli závažný dokument změní (například lesní hospodářský plán), má držitel povinnost ohlásit tuto změnu certifikační firmě, která rozhodne, zda bude nutná zvláštní inspekce. Zejména je nutné hlásit každou významnější změnu ve vlastnických poměrech, např. zvětšení rozlohy lesního majetku. Nedodržení této oznamovací povinnosti může vést k pozastavení nebo i k úplnému zrušení certifikátu.

DODATEČNĚ ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY
Pokud pracovníci certifikační firmy zjistí nějaké nedostatky v době platnosti certifikátu, obvykle tuto skutečnost prodiskutují s vlastníkem (držitelem certifikátu). Stejně jako při vlastním auditu rozhodnou, zda jde o menší nebo větší nedostatek. V případě, že nedostatek nemůže být odstraněn, certifikační orgán okamžitě stanoví nápravná opatření a časový rámec k jejich provedení. Jejich splnění je obvykle kontrolováno při pravidelných každoročních monitorovacích návštěvách. Jestliže je nutná urgentní náprava, certifikační firma může ke splnění nápravných opatření stanovit i kratší časový rámec. Ve výjimečných případech, zejména u větších nedostatků představujících destruktivní praktiky, má certifikační orgán právo dočasně pozastavit platnost certifikátu s okamžitou platností až do doby, kdy budou prokazatelně splněna nápravná opatření.

  • Nesplnění nápravných opatření menších nedostatků v daném čase

Jestliže inspektoři certifikační firmy po uplynutí daného časového rámce nejsou spokojeni s plněním nápravných opatření menších nedostatků, stávají se tyto automaticky většími nedostatky a je stanoven nový limit ke splnění nápravných opatření.

  • Nesplnění nápravných opatření větších nedostatků v daném čase

V případě, že certifikační firma usoudí, že nápravná opatření větších nedostatků nebyla v dostatečné míře splněna v určeném čase, má se za to, že držitel certifikátu nesplňuje Český standard FSC a certifikační firma pozastaví platnost certifikátu.

  • Pozastavení platnosti a zrušení certifikátu

Je-li platnost certifikátu pozastavena, musí jeho držitel s okamžitou platností přestat používat logo a chráněnou obchodní známku Forest Stewardship Council na všech produktech a propagačních a informačních materiálech. Certifikační firma může požadovat odstranění loga a ochranné známky i z již dříve označených produktů.

Certifikát je podmíněn kontinuálním dodržováním standardů FSC. Porušuje-li držitel standardy, je mu certifikát nejprve pozastaven. Certifikační firma určí, která část standardu není plněna a stanoví nápravná opatření. Nejsou-li splněna v určeném čase, certifikační firma certifikát zruší. Opětovné vydání certifikátu je možné pouze po úspěšném zopakování úplného certifikačního procesu.

  • Prodlužování certifikátu

Po uplynutí doby platnosti certifikátu (obvykle pětileté) může být certifikát znovu vydán na základě regulérního certifikačního procesu až po provedení úplného auditu včetně terénních šetření.

STANDARDY HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
V zemích, kde jsou Akreditační jednotkou FSC uznány národní či regionální standardy, musí být použity k hodnocení lesního hospodaření v plné míře. V případě, že takovéto standardy neexistují, musí mít certifikační firma vytvořený všeobecný standard (generic standard) akreditovaný Akreditační jednotkou FSC tak, aby splňoval minimální požadavky obsažené v celosvětově platných 10 principech, rozpracovaných do podrobnějších 56 kritérií platných též po celém světě.

V případě, že existuje národní standard pouze v pracovní verzi, která ještě nebyla schválena akreditována Akreditační jednotkou FSC, ale jen schválena národní iniciativou FSC, musí certifikační firma při tvorbě či přizpůsobování všeobecného standardu k této pracovní verzi přihlížet. V okamžiku, kdy je národní standard akreditován ze strany Akreditační jednotky FSC, nahrazuje automaticky v plném rozsahu všeobecný standard a držitel certifikátu má zpravidla 12 měsíců na to, aby splnil požadavky vyžadované tímto standardem. Certifikační firma je povinna o těchto změnách informovat držitele certifikátu. Následně pak kontroluje jejich plnění.


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz