Certifikace pro malé lesy tisknout

Certifikační systém FSC dává rovnou příležitost pro zapojení lesních majetků různých velikostí, intenzity hospodaření i vlastnických struktur do certifikačního procesu.

Tento informační materiál je věnován především vlastníkům a lesním hospodářům spravujícím menší lesy v soukromém či obecním vlastnictví. 

Při certifikaci lesů se uplatňují dva typy certifikace: jednotlivá a skupinová.

Skupinová certifikace je vhodná především pro menší lesní majetky a jejich sdružení.

Pokud vlastníte les o větší rozloze (alespoň 200 hektarů), může pro vás být lepší kontaktovat certifikační společnost akreditovanou FSC přímo a zažádat o individuální certifikaci.

V případě rozlohy lesního majetku do 500 hektarů mohou auditoři pro certifikaci vašeho lesa použít zjednodušené certifikační procedury.

 

 

Skupinová certifikace – příležitost pro malé vlastníky lesů

Skupinová certifikace je vhodná především pro menší lesní majetky a jejich sdružení, v podmínkách České republiky tedy zejména pro soukromé a obecní lesní majetky. Smyslem  skupinové certifikace je vytvoření větší rovnosti v přístupu drobných lesních majetků k výhodám plynoucích z certifikace. Skupinová certifikace umožňuje rozdělit celkové náklady spojené s certifikací mezi jednotlivé vlastníky lesa a snížit tak finanční zátěž každého z nich. Sdružování vlastníků lesů je navíc podporováno z prostředků fondů Evropské unie.

Prvním projektem skupinové certifikace lesů systémem FSC se v ČR stala skupinová certifikace Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy, sestávajícího z 11 lesních majetků na ploše 1330 hektarů. Největší majetek ve skupině má zhruba 200 hektarů.


Balíček pro skupinovou certifikaci lesů – kompletní podklady pro skupinovou cetifikaci lesů s rozlohou do 500 ha, k dispozici jsou také doplňující průvodní informace.


Množství lesnických subjektů (soukromých vlastníků, obcí) ve skupině není nikterak omezeno. Ve Švýcarsku či Německu existují skupiny čítající desítky až stovky lesnických subjektů. Podobně mohou být součástí skupiny i nesousedící majetky (například v různých krajích ČR).

V projektu skupinové certifikace zodpovídá vedoucí skupiny za kontrolu dodržování FSC standardu jejími jednotlivými členy, a také za podniknutí nezbytných kroků v případě, že se v rámci skupiny vyskytne případ nedostatečného plnění certifikačních podmínek.

 

Existují dva možné typy skupinových vedoucích:

 • vedoucí skupiny lesních vlastníků/hospodářů, kteří ve svém lese aktivně vykonávají lesnickou činnost

 • správce zdrojů – vedoucí skupiny lesních majetků, ve kterých jsou všechny lesní činnosti plánovány, uskutečňovány a kontrolovány přímo tímto skupinovým vedoucím

Projekt skupinové certifikace lze použít i v případě, kdy část majetků patřících do certifikačního projektu je spravována vlastníky a část vedoucím skupiny.

Věrohodnost skupiny je do značné míry závislá na tom, jak členové skupiny hospodaří. Rizikem skupinové certifikace je možnost ztráty certifikátu z důvodu hrubého porušení požadavků certifikace ze strany třebas jen jednoho subjektu. Každému přibírání nových členů do vaší skupiny by proto měla předcházet důkladná úvaha a zevrubné posouzení kandidátových lesnických postupů. Skupina bývá otevřená všem kandidátům za předpokladu, že vedoucí skupiny dokáže zvládnout vedení rozšířené skupiny, a že lesnické postupy kandidáta jsou v souladu s požadavky FSC.

 

Rady a doporučení o praktické stránce skupinové certifikace FSC pro vedoucí skupinových projektů a jejich členy najdete v dokumentu: Nástroje pro skupinovou certifikaci soukromých a obecních vlastníků lesa.

Tento dokument v žádném případě nenahrazuje, ale pouze doplňuje, příslušný standard FSC pro lesní hospodaření. V České republice je jím Český standard FSC.

 

Přistoupení ke skupinové certifikaci

Máte-li zájem o přistoupení do projektu skupinové certifikace systémem FSC postupujte podle následujících kroků:

 

 1. zhodnoťte úroveň kvality vašeho lesního hospodaření podle požadavků standardu FSC .

 2. realizujte všechna nezbytná opatření a zajistěte, aby kvalita vašeho lesního hospodaření dosáhla úrovně požadované FSC

 3. spojte se s vedoucím některého skupinového projektu, který pro vás provede audit a v případě, že výsledek auditu bude uspokojivý, s vámi uzavře smlouvu a začlení vás do svého skupinového projektu

 4. případně založte vlastní skupinový projekt

 

Nežli požádáte o certifikaci a pozvete auditory či konzultanty, aby si přijeli prohlédnout váš les a zhodnotit úroveň vašeho hospodaření, měli byste si ještě jednou projít všechny oblasti hospodaření a ujistit se, že vše vyhovuje požadavkům FSC zakotveným ve standardu FSC.

Následující dotazníky vám tento krok usnadní tím, že vám představí požadavky standardu FSC ve zkrácené a zhuštěné formě. Místo postupného rozboru každého z deseti principů standardu jsou jednotlivé požadavky shrnuty do skupin podle zastřešujícího tématu. Pět krátkých kontrolních seznamů vám pomůže ověřit si současný stav vašeho hospodaření a určit oblasti, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Projděte si, prosím, všechny níže uvedené kontrolní seznamy a odpovězte na každou z otázek buďto ano nebo ne. Kontrolní seznamy jsou sestaveny tak, aby v rámci každého z nich vždy stejný typ odpovědi vyjadřoval splnění certifikačních požadavků.

Formulář zde .

 

Zjednodušené certifikační procedury pro malé lesy a lesy s nízkou intenzitou obhospodařování

Organizace FSC za účelem zlevnění certifikace a přiblížení jejích výhod všem zájemcům z řad malých vlastníků lesů vytvořila v roce 2003 zjednodušující certifikační procedury pro malé lesy a lesy s nízkou intenzitou obhospodařování. Na ně se nevztahují mnohé požadavky Českého standardu FSC. Cílem je odbourání administrativní zátěže a finančně náročných opatření pro malé vlastníky tak, aby certifikace nadměrně nezatěžovala jejich ekonomiku.

 

Kritérii pro použití zjednodušených procedur jsou:

malé lesy:

rozloha lesního majetku menší než 500 hektarů

lesy s nízkou intenzitou obhospodařování (v ČR těžko aplikovatelné):

výše těžeb představuje méně než 20% ročního přírůstu a zároveň je výše těžeb menší než 5000 m3 ročně z celkové lesnicky obhospodařované části lesního majetku. Případně jde o lesy určené dominantně ke sběru nedřevních produktů.

 

 

O vhodnosti použití zjednodušených procedur pro certifikační audit na daném majetku rozhoduje přizvaná certifikační firma.

Zjednodušené certifikační procedury jsou použitelné i při skupinové certifikaci, kdy každý z majetků splňuje výše uvedená kritéria. Velikost skupiny potom může být v podstatě neomezená.

Certifikační audit podle zjednodušených certifikačních procedur, v závislosti na dalších faktorech (geografické poloze, velikosti skupiny, typu majetku), obsahuje řadu zjednodušení:

 

 • zmírnění některých požadavků standardu FSC (viz zjednodušení Českého standardu pro malé vlastníky)

 • vypuštění předběžných auditů

 • vypuštění recertifikace, tzn. automatické prodloužení platnosti certifikátu na dalších pět let při perfektním plnění požadavků FSC

 • zjednodušení konzultací se zájmovými skupinami

 • snížení počtu kontrol v terénu

 • zkrácení minimální délky auditu

 • vypuštění terénního šetření v rámci každoročních auditů v některých letech v době platnosti certifikátu při perfektním plnění požadavků FSC

 

Podle prvních zkušeností je při použití zjednodušených certifikačních procedur možno snížit náklady na certifikaci až o několik desítek procent.