Proč je certifikace FSC důležitá? tisknout

Zaručeně šerné dřevo

 

Lesy patří k nejvíce ohroženým ekosystémům naší planety. Vědci odhadují, že ve víceméně původním, nenarušeném stavu zůstalo už jen asi 22 % plochy původních pralesů. Téměř polovina světových lesů zmizela vlivem činnosti člověka docela. Každý rok ztrácíme plochu pralesů o rozloze dvou Českých republik, na níž žijí tisíce druhů rostlin a živočichů. Stále vážnější problém představuje nelegální těžba. Odhaduje se, že v brazilské Amazonii je 80 % stromů pokáceno nezákonně. Zhruba polovina tropického dřeva dováženého do zemí Evropské unie pochází z nelegálních zdrojů.

 

Devastace lesů však není problémem pouze v tropech. Podobným tempem dochází k ničení severských lesů v tajze. Ačkoliv v České republice i jinde v Evropě lesa celkově přibývá, náš kontinent patří k největším spotřebitelům dřeva ze světových lesů. Navíc ani české a evropské lesní hospodaření se často nevyhýbá nešetrným lesnickým praktikám. Také v naší zemi stále ještě na mnoha místech určují krajinný ráz přírodnímu stavu vzdálené, uměle vysazené, převážně smrkové a borové monokultury. Zdravotní stav českých lesů patří k nejhorším v Evropě, lesy mají sníženou schopnost zadržovat srážky a odolávat různým kalamitám, například při přemnožení kůrovců.

 

Lesní certifikace

 

Jedním z účinných nástrojů k prosazování odpovědného hospodaření v lesích je lesní certifikace. Lesní certifikací se rozumí proces posuzování, zda je konkrétní lesní majetek obhospodařován v souladu s odsouhlasenými standardy. Pakliže tomu tak je, vlastník má právo používat pro dřevo ze svého lesa označení, které jej na trhu odliší od dřeva nejasného původu. Aby měl zákazník jistotu, že zakoupené zboží bylo skutečně vyrobeno ze dřeva pocházejícího z certifikovaného lesa, pořizují si zpracovatelé dřeva certifikát zpracovatelského řetězce. Ten zaručuje, že v rámci celého výrobního cyklu bylo důsledně odděleno dřevo z dobře obhospodařovaných lesů od dřeva z jiných zdrojů. Systém lesní certifikace FSC představuje důvěryhodný systém lesní certifikace s celosvětovou působností.

 

 

Odpovědné lesní hospodaření

 

Podkladem pro certifikaci lesů v České republice je Český standard FSC. Ten směřuje k obnově zdravých listnatých a smíšených lesů obhospodařovaných šetrným způsobem. Takové lesy jsou domovem pro velké množství domácích druhů rostlin a živočichů a mají větší schopnost odolávat přírodním kalamitám. Český standard FSC má vést vlastníka k tomu, aby se zaměřil na širší škálu dřevin a jiných darů lesa, a ke snížení nákladů na lesní hospodaření, což se posléze vyplatí i ve formě stabilnější, prosperující ekonomiky lesních podniků.

Podle Českého standardu FSC se v lesích kupříkladu nesmějí při těžbě vytvářet velké paseky, používat geneticky modifikované organismy, hnojiva ani nebezpečné chemikálie. V lese se naopak ponechává část dřeva k zetlení, doupné stromy jako hnízdiště ptáků a v určitých – zvláště citlivých – částech lesů se omezuje hospodaření. Podle požadavků FSC by rovněž měli být přednostně zaměstnáváni místní obyvatelé. Důraz je kladen i na bezpečnost práce.

Systém FSC dbá na otevřenost vůči veřejnosti. Občané se v rámci certifikace mohou vyjadřovat k hospodaření v okolních lesích, podílet se více na jeho plánování a dozvídat se o výsledcích certifikace lesů ve svém okolí.

 

 

FSC – záruka původu dřeva

 

Díky své transparentnosti a otevřenosti všem zájmovým skupinám má FSC podporu největších českých i mezinárodních environmentálních organizací, jako například Světového fondu na ochranu přírody (WWF), Friends of the Earth (v České republice Hnutí DUHA) nebo Greenpeace, i velkých obchodních řetězců jako IKEA, Hornbach či OBI.

Díky vysokým ekologickým a sociálním požadavkům a důkladnému systému kontroly jejich plnění zaručuje certifikát FSC zákazníkovi, že dřevo či výrobek ze dřeva pochází z šetrně obhospodařovaného lesa. Visačka FSC pro nás znamená záruku, že svým nákupem nepřispíváme k devastaci lesů či pralesů ani nepodporujeme nezákonnou těžbu dřeva. Lesní certifikace FSC je navíc pro vlastníky lesa prestižním oceněním jejich snahy o lesní hospodaření šetrné k přírodě.

 

 

Co je FSC

 

FSC je mezinárodní nezávislá nevládní nezisková organizace se sídlem v Bonnu. Byla založena v roce 1993 zástupci mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. Členství v FSC je otevřené pro každého, kdo sdílí myšlenku FSC - podporovat environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy. FSC proto vytvořilo unikátní systém certifikace lesů i podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky.

Struktura organizace FSC odráží základní principy Agendy 21 (klíčový dokument Summitu Země v Rio de Janeiru, jenž se konal v roce 1992): hospodářské, ekologické a sociální požadavky jsou reprezentovány vyrovnaným způsobem – tak, aby se navzájem podporovaly a nekonkurovaly si. FSC dbá rovněž na vyrovnaný poměr mezi členy z bohatých a rozvojových zemí.

Činnost FSC financují dobročinné organizace, další prostředky jsou získávány z vládních darů a členských a akreditačních příspěvků. Aby si zachovala nezávislost, nepřijímá hlavní kancelář FSC peníze od průmyslových podniků.

 

 

Jak FSC pracuje

 

FSC samo lesy necertifikuje. Za předem jasně stanovených podmínek pověřuje činností jednak národní iniciativy FSC v jednotlivých zemích, jednak nezávislé certifikační orgány.

Certifikační orgány jsou firmy, které provádějí certifikaci lesních majetků a dřevozpracujícího průmyslu v celém zpracovatelském řetězci. Jejich činnost je kontrolována jak ze strany FSC, tak širokou veřejností.

Hlavním úkolem národních iniciativ FSC je tvorba národních standardů FSC pro lesní hospodaření v jednotlivých zemích a dohled nad certifikačním procesem.

Certifikační systém FSC je založen na 10 celosvětově platných principech a 56 kritériích FSC. Ty jsou dále upravovány pro podmínky jednotlivých států či regionů národními iniciativami FSC. Jedná se o soubor požadavků na ekologickou, sociální a hospodářskou stránku lesního hospodaření.