Nejčastější lesnické otázky

a tree's twig with a drop of water hanging from it
FSC ČR / Klára Celecká
 1. Jako jsou projevy a důsledky klimatických změn?

  Projevy globálních klimatických změn, jež byly dříve považovány spíše za abstraktní riziko, můžeme nyní pozorovat téměř každý den. Projevují se např. nerovnováhou v energetické bilanci Země, nárůstem koncentrace skleníkových plynů, teploty oceánů či poklesem biodiverzity. V České republice se nyní setkáváme s jejich důsledky jako například:

  • mizejícími rostlinnými a živočišnými druhy
  • extrémní výkyvy počasí
  • prodloužením vegetačního období
  • posunem vegetačních zón
  • zvýšeným výparem z půdy i transpirací rostlin
  • zvýšenou teplotou půdy

 2. Jaká je vazba mezi lesním ekosystémem a klimatickou změnou?

  Lesní ekosystémy jsou jednou z klíčových složek životního prostředí. Ve vztahu ke změně klimatu mají lesy jedinečné postavení – na jedné straně jsou lesy vystavené změnám klimatu a na straně druhé průběh těchto změn ovlivňují. Zásadní roli hrají především z pohledu akumulace a uvolňování uhlíku, ovlivňování vodního režimu a dalších regulačních mechanizmů, které ovlivňují klimatický systém Země. Kvůli častějším a extrémnějším klimatickým jevům (vichřice, sucho apod.) jsou české lesy s výrazně změněnou dřevinnou druhovou skladbou pod větším tlakem. Tato kombinace vede v některých regionech například k plošnému a kalamitnímu rozpadu smrkových a borových porostů.

 3. Jak pomáhá FSC certifikace při adaptaci lesů na klimatickou změnu?

  Lesy nám poskytují dřevo – krásnou obnovitelnou surovinu, zároveň také příznivě ovlivňují klimatické podmínky prostředí. Aby byly lépe připravené čelit změnám klimatu a mohli poskytovat široké spektrum mimoprodukčních funkcí a ekosystémových služeb, musí dosahovat vysoké (ekologické) stability. Jako jedno z řešení ke zmírnění negativních dopadů klimatických změn uvádějí i české strategické dokumenty (např. Národní lesnický plán II. či Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR) posun k přírodě blízkým a šetrným formám lesního hospodaření. Ty prosazuje i certifikace FSC, která definuje pravidla pro vlastníky a správce lesů a zaručuje, že dřevo pochází z šetrného lesního hospodaření. Takto obhospodařované lesy jsou tedy lépe připraveny na důsledky klimatických změn a zlepšuje se jejich adaptabilita.

 4. Jaké ekonomické a další výhody má FSC certifikace pro vlastníky lesů?

  FSC je však pro vlastníky lesa také prestižním oceněním a nástrojem, jak nezávisle doložit, že hospodaření na daném lesním majetku je zodpovědné. Certifikace FSC znamená i ekonomickou příležitost pro všechny typy a velikosti lesních majetků a pro navazující dřevozpracující průmysl. Lze ji využít k získání nových odběratelů a majitelé lesů mohou využít zvýhodněných podmínek výkupu FSC dřeva. Detailnější popis výhod FSC certifikace je k nalezení na stránce FSC jako příležitost.

 5. Co je třeba splnit pro získání certifikátu FSC?

  Udělení certifikátu pro vlastníky lesů je podmíněno dodržováním Českého standardu FSC.

  Detailní popis jednotlivých kroků vedoucích k získání certifikátu lesního hospodaření najdete v našem průvodci Certifikace krok za krokem.

 6. Kdo provádí certifikační audit?

  Aby byla zachována nezávislost a nestrannost, neprovádí certifikační audity samo FSC (ani prostřednictvím svých národních poboček jako je FSC ČR). Certifikací se zabývají akreditované certifikační firmy. Tyto firmy jsou za předem jasně stanovených podmínek akreditovány a jejich práce je dále pravidelně kontrolována.

 7. Kdo vytváří standardy FSC?

  Organizace FSC vytvořila 10 celosvětově platných principů a 56 kritérií pro lesní hospodaření. Na jejich základě členové jednotlivých národních poboček FSC vytvářejí národní standardy FSC. V zemích, kde dosud nebyl vytvořen či schválen národní standard FSC, certifikují certifikační firmy na základě obecných standardů, vycházejících z mezinárodních Principů a kritérií. Pro Českou republiku byl již národní pobočkou FSC ČR vytvořen Český standard FSC, podle kterého se certifikují lesní majetky FSC v ČR.

 8. Jakou roli má FSC ČR?

  FSC ČR je samostatnou organizací a národní pobočkou FSC v České republice. Mezi hlavní činnosti sdružení patří propagace lesní certifikace FSC, propagace certifikovaných výrobků, vytváření a revize Českého standardu FSC a monitoring certifikačního procesu v ČR. FSC ČR ovšem, stejně jako ústředí FSC a jeho jiné národní pobočky, neprovádí samotnou certifikaci FSC a neuděluje certifikáty - tato role přísluší akreditovaným certifikačním firmám.

 9. Jak je FSC ČR financováno?

  FSC ČR získává zdroje pro své aktivity od mezinárodní centrály FSC, českých ministerstev, nadací, mezinárodních institucí a podpůrných členů sdružení. Dosud nás podpořily následující nadace a mezinárodní instituce: Evropská unie, Světový fond pro ochranu přírody (WWF), Přátelé Země - Friends of the Earth International, Nadace Partnerství, Nadace Rozvoje občanské společnosti, Grassroots Foundation, Hatzfeld Foundation, Heinrich Boell Stiftung, Stichting DOEN, Nizozemská ambasáda v Praze, Česko - německý fond budoucnosti, Norské finanční mechanismy, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí.