FSC jako prestiž pro les

FSC je nástrojem určeným pro hospodářské lesy, ve kterých se dřevo těží, ale zároveň díky němu může správce lesa veřejně a transparentně deklarovat, že jeho hospodaření kromě ekonomických zájmů zohledňuje i zájmy sociální a environmentální. Neméně užitečnou předností je také každoroční kontrola způsobu hospodaření formou auditu, ze kterého vzejde auditní zpráva od nezávislé certifikační firmy, jejíž závěry jsou veřejně dostupné. Certifikát FSC tak představuje garanci odpovědného hospodaření a je také dobrým nástrojem vlastníka/správce, který lze využít v rámci prezentace majektu a komunikace s veřejností.

a pinecone on a forest bed
FSC ČR / Hana Hiková

Dřevo je krásný, potřebný a obnovitelný materiál. Před veřejností je však někdy obtížné obhájit těžbu v lesích. Ta je totiž často veřejností automaticky vnímána jako ničení lesů. V lese však jde hospodařit šetrným způsobem.

Lesní hospodaření v České republice vymezuje Lesní zákon. Ten pro lesníka stanovuje jen určité minimum toho, co musí plnit a co nemůže překročit (maximální výši těžeb, velikost holých sečí, podíl listnatých dřevin při obnově lesů apod.). Dodržování tohoto lesnického minima ale dnes nemusí být dostatečné jak pro uspokojení potřeb široké veřejnosti tak mimo jiné i pro zmírňování dopadů klimatické změny na lesy, které se projevují chřadnutím a odumíráním smrkových a borových lesů.

FSC představuje funkční nástroj, který kromě ekonomických výhod zároveň přináší způsob, kterým lze deklarovat a doložit nadstandartní hospodaření v lesích. Některé požadavky na hospodaření podle FSC jdou vědomě nad rámec lesní legislativy s ohledem na zlepšení odolnosti a stability lesa. To je nezanedbatelnou výhodou především v době probíhajících klimatických změn. I proto se požadavky certifikace FSC v zásadě shodují s cíli národní lesnické politiky. Jako potvrzení dobré úrovně Českého standardu FSC může sloužit také jeho kladné hodnocení Komisí pro životní prostředí Akademie věd a Platformou pro krajinu.

Mohlo by vás zajímat...

an autumn forest during a sunset
Certifikace lesů systémem FSC (Forest Stewardship Council) spočívá v pravidelných auditech lesního hospodaření na konkrétním lesním majetku, a to jak pomocí terénního šetření, pohovorů s lesními hospodáři a dělníky pracujícími v lese, tak pomocí prověřování písemných dokumentů. Audit může provádět pouze certifikační firma, která získala akreditaci. Audit probíhá na základě písemné smlouvy mezi vlastníkem lesa, který o certifikaci žádá a certifikační firmou.
upwards view from a forest with a group of treetops

Skupinová certifikace snižuje náklady na samotný certifikační audit členům skupiny, kteří se za tímto účelem sdruží (jednotková cena za certifikaci se snižuje se zvyšující se rozlohou certifikované plochy). Dalším bonusem je zjednodušení přípravy na audit a snižení administrativní zátěže.