FSC je nejdůvěryhodnější globální systém certifikace šetrného lesnictví

Systém FSC® je prvním a nejdéle fungujícím certifikačním systémem lesního hospodaření s 25ti-letou tradicí. Naše zkušenosti a dovednosti využíváme k propagaci šetrného lesního hospodaření a společně tvoříme jednu z největších sítí lesnických expertů z environmentální, ekonomické a sociální sféry.

a landscape of a brazillian forest
FSC GD / Arturo Escobar
a red heart painted on the trunk of a tree
FSC ČR / Martin Kurek

Poslání FSC

Základní myšlenkou organizace FSC je podporovat environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy.

Certifikační systém FSC (Forest Stewardship Council®) vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa.

My jsme FSC

25 let FSC

Zásadní impuls pro vznik FSC jako organizace přišel v roce 1992 těsně po tzv. Summitu země v brazilském Riu De Janeiru. Toto mezinárodní setkání pořádané Organizací spojených národů (OSN) nedokázalo přijít s dostatečně efektivním řešením, které by zastavilo probíhající destrukci světových pralesů a odlesňování obecně. Jako odpověď na tento vývoj událostí se pestrá skupina podnikatelů, lesníků, ekologů a zástupců domorodých komunit spojila dohromady a společně přišla s inovativním konceptem dobrovolného certifikačního systému, jehož cílem bylo zvýšit úroveň lesního hospodaření po celém světě.

tropical forest
FSC GD

Mezinárodní principy a kritéria FSC

Podklady pro vytváření FSC standardů pro lesní hospodaření v jednotlivých zemích sestávají z celkem 10 mezinárodních principů a 70 upřesňujících kritérií, které připravila mezinárodní organizace FSC. Jednotlivé národní standardy jsou normativní dokumenty, které specifikují podmínky, jež musí lesní hospodář spravující les splnit, aby mohl obdržet certifikát FSC. Součástí Českého standardu FSC je upřesněné znění mezinárodních principů a kritérií FSC, které jsou přizpůsobeny specifickým podmínkám v České republice. Jednotlivé indikátory určují požadavky principů a kritérií pro přírodní a socioekonomické podmínky v České republice.

 • Princip 1: Dodržování zákonů a principů FSC

  Lesní hospodaření musí respektovat všechny příslušné zákony dané země i mezinárodní úmluvy a smlouvy, které se daná země zavázala dodržovat, a musí vyhovět všem principům a kritériím FSC.

 • Princip 2: Vlastnická a uživatelská práva a povinnosti

  Dlouhodobá vlastnická práva a práva na užívání pozemků a lesních zdrojů musí být jasně definována, zdokumentována a právně zakotvena.

 • Princip 3: Práva domorodých obyvatel

  Musí být uznána a respektována zákonná a zvyková práva domorodých obyvatel vlastnit, užívat a hospodařit se svou půdou, územím a zdroji. Princip není v České republice aplikovatelný.

 • Princip 4: Vztahy k místnímu obyvatelstvu a práva zaměstnanců

  Podniky lesního hospodaření musí zachovávat nebo zvyšovat dlouhodobý sociální a ekonomický blahobyt lesních dělníků a místních komunit

 • Princip 5: Užitky z lesa

  Lesní hospodářská opatření musí podněcovat účelné využívání rozmanitých produktů a funkcí lesa tak, aby byla zajištěna jeho ekonomická životaschopnost a celá řada environmentálních asociálních užitků.

 • Princip 6: Vliv na životní prostředí

  Hospodaření v lesích musí zachovávat biologickou rozmanitost a s ní spojené hodnoty, vodní zdroje, půdu i jedinečné a křehké ekosystémy a krajinné celky, a zajišťovat tak ekologické funkce a integritu lesa.

 • Princip 7: Hospodářský plán

  Musí být písemně vypracován, naplňován a aktualizován hospodářský plán, přiměřený rozsahu a intenzitě zásahů. Musí být jasně určeny dlouhodobé cíle lesního hospodaření a stanoveny prostředky, jak jich dosáhnout.

 • Princip 8: Monitoring a hodnocení

  S ohledem na rozsah a intenzitu lesního hospodaření musí být prováděn monitoring, který bude podkladem pro hodnocení stavu lesa, výnosů lesních produktů, zpracovatelského řetězce (chain of custody), hospodářských opatření a jejich sociálních a environmentálních dopadů.

 • Princip 9: Zachování lesů s vysokou ochranářskou hodnotou

  Hospodářské zásahy v lesích s vysokou ochranářskou hodnotou musí zachovávat nebo rozvíjet charakteristické znaky, jimiž se tyto lesy vyznačují. Rozhodnutí, která se vztahují na lesy s vysokou ochranářskou hodnotou, musí být vždy zvažována na základě principu předběžné opatrnosti.

 • Princip 10: Plantáže

  Plantáže musí být plánovány a obhospodařovány podle principů a kritérií 1 – 9 a principu 10 a jeho kritérií. Plantáže sice mohou v mnoha směrech znamenat sociální a ekonomický přínos a mohou přispět k uspokojování celosvětové potřeby lesních produktů, měly by však být pouze doplňkovou součástí hospodaření v přirozených lesích, snižovat tlak na jejich využívání a podporovat jejich obnovu a ochranu.

Dokumenty ke stažení

Principy a kritéria FSC (ENG).pdf
PDF, Size: 1.11MB
Jak FSC tvoří své standardy (ENG).pdf
PDF, Size: 373.59KB
Kodex chování FSC (ENG).pdf
PDF, Size: 7.53MB