Revidovaná verze Standardu bude pro nové žadatele o certifikát FSC závazná od 20. února příštího roku. Pro stávající držitele certifikátu FSC bude platit roční přechodné období, během kterého mají povinnost začít se řídit novým standardem. Proces přípravy nové verze standardu trval sedm let a zahrnoval tři kola veřejného připomínkování a terénní testování. Nová verze Standardu je dostupná ke stažení na webu FSC ČR.

Ačkoliv rozloha českých lesů každoročně mírně roste, jejich zdravotní stav se obecně zhoršuje. Probíhající klimatická změna a její negativní dopady jako jsou sucho a kůrovcové kalamity představují pro české lesy zásadní hrozbu. Vzhledem k tomu, že průměrné roční teploty se budou podle dostupných předpovědí dále zvyšovat, je zřejmé, že tyto nepříznivé jevy se budou v následujících letech prohlubovat. „Jedním z hlavních cílů při přípravě nové verze Českého standardu FSC proto bylo udržení a posílení vysoké úrovně environmentálních požadavků, které jsou v souladu s principy přírodě blízkého lesního hospodaření,“ vysvětlil ředitel FSC ČR Tomáš Duda.

Právě přírodě blízké lesnické postupy, které jsou obsažené ve standardech FSC a FSC ČR je v Česku dlouhodobě prosazuje, jsou nejčastěji zmiňovány jako efektivní nástroj pro adaptaci českých lesů na měnící se klima. Tuto skutečnost dříve potvrdila například i Komise pro životní prostředí Akademie Věd, podle jejíhož stanoviska „FSC může na rozdíl od jiných existujících nástrojů garantovat zlepšení stavu lesů a lépe je připravit na změny klimatu tak, jak to i odpovídá opatřením schváleným pro lesy v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu“. Nově schválený Standard tak představuje pro majitele lesů kromě jiného efektivní nástroj pro adaptaci jejich lesů na klimatickou změnu.

Proces revize Českého standardu FSC započal v roce 2016 pod vedením Standardizační komise, ve které byli ve shodném počtu zastoupeni zvolení členové FSC ČR ze všech tří sekcí FSC ČR – ekonomické, environmentální a sociální. Díky tomu bylo zaručeno, že slovo všech sekcí FSC mělo v revizním procesu stejnou váhu. Součástí revize bylo také terénní testování a celkem tři veřejné konzultace, ve kterých mohli zaslat své připomínky k textu Standardu členové FSC ČR a další zainteresované organizace nebo jednotlivci. Konečné znění pak bylo finálně schváleno mezinárodním ustředím FSC a také členy FSC ČR na valné hromadě.

Český standard FSC určuje pravidla, podle kterých musí majitelé lesů hospodařit, pokud chtějí získat certifikát FSC. Podporuje pěstování odolnějších smíšených lesů a upravuje kupříkladu také maximální velikost mýtní těžby, kterou můžou certifikované lesní podniky provádět. Dbá také na biologickou rozmanitost prostřednictvím požadavků na ponechávání starých a zetlelých stromů v lese. V České republice hospodaří s certifikátem FSC celkem 69 vlastníků lesů na ploše 133 tis. hektarů. Mezi certifikované lesy patří velké i malé lesní podniky ale také církevní, městské a obecní lesy.

Novou verzi Standardu si můžou zájemci o certifikát FSC stáhnout níže pod tímto článkem. Oficiální datum publikace standardu je 21.11. 2023 a v platnost vstoupí 20. února příštího roku. Od té doby budou všichni noví žadatelé o certifikát FSC povinni se podle něj řídit. Pro stávající držitele certifikátu FSC bude platit roční přechodné období, během kterého mají povinnost začít se řídit novým standardem.

Pro vlastníky lesů, kteří zvažují certifikaci FSC, připravilo FSC ČR spolu s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a s firmou Forest Support také praktickou příručku, která je průvodcem celým certifikačním procesem FSC. Kromě základních informací o požadavcích FSC na lesníky obsahuje příručka také detailní popis auditního procesu a návod na to, jak připravit les na certifikaci FSC. V neposlední řadě jsou v příručce také popsány základní ekonomické benefity, které má FSC certifikace pro majitele lesů, především v oblasti zvýšené poptávky a odbytu vytěženého dřeva. Příručka je dostupná ke stažení na webu FSC ČR .

Revidovaný Standard ke stažení

(platný od 20.2.2024 / pro již certifikované vlastníky lesů od 20.2.2025)

Český standard FSC (FSC_STD_CZE-02-2024) (CZ)
PDF, Velikost: 1.47MB
Czech FSC Standard (FSC-STD-CZE-02-2024) (EN)
PDF, Velikost: 1.20MB